Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-voditelj projekta

  • 15. lipnja 2016.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – voditelj projekta zaposlen na puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog provedbe projekta – „EMBER – Prekogranična hitna intervencija“ ( EMBER – Ever Moving Border Emergency Response) – voditelj projekta.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- VŠS sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

- jednogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit (B kategorije)

- znanje engleskog jezika 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima  stekla višu stručnu spremu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome,svjedodžbe)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- jednogodišnje iskustvo u pisanju, provedbi i izvještavanju projekata financiranih iz EU sredstava

- potvrde/certifikati o završenim edukacijama u provedbi projekta

- potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao/la i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove (EMBER – Prekogranična hitna intervencija „EMBER – Ever Moving Border Emergency Response“ – voditelj projekta.) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa: 112-01/16-01/09

Ur.br.: 2196/1-13-16-1

U Vukovaru, 15. lipnja 2016. godine

                                                                        v.d Pročelnice

                                                                  Kristina Černok, dipl.iur

                                                                                                                                                                                                                                                           

Datum završetka: 23. lipnja 2016.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 29. lipnja 2016. 77,68 KB
  Upute kandidatima 15. lipnja 2016. 173,44 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-voditelj projekta 15. lipnja 2016. 106,43 KB
Vrh