Izbornik
heeader image
Natječaj je zatvoren

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

  • 11. ožujka 2014.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo, Priroda i zaštita okoliša

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN),  pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 na radno mjesto:

1.višeg stručnog suradnika za poslove legalizacije u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  Vukovarsko-srijemske županije – 14 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 

- magistar struke ili stručni specijalist, građevinske, arhitektonske, pravne, ekonomske ili

  poljoprivredne struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije   

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu građevinske, arhitektonske, pravne, ekonomske ili poljoprivredne struke

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

 2. višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  Vukovarsko-srijemske županije – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 

- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, pravne, poljoprivredne ili

  kemijsko-  tehnološke struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije   

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu građevinske, arhitektonske, pravne, ili kemijsko-tehnološke struke

 

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

 3.viši referent poslove legalizacije u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  Vukovarsko-srijemske županije – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske,

  poljoprivredne ili druge tehničke  struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije     

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu arhitektonske, građevinske, poljoprivredne ili druge tehničke  struke

 Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

4. referent za poslove legalizacije Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije – 5 izvršitelja/ica na određeno vrijeme uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

-  SSS građevinske, arhitektonske, upravne ili druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- iskustvo u timskom radu

- aktivno poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

- položen vozački ispit B kategorije  

  

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice)

- uvjerenje o radnom stažu ili preslik radne knjižice

- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16..

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom : »Oglas za  prijam u službu u Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, za radno mjesto ( navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi)  – ne otvaraj  «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Klasa:112-03/14-01/01

Ur.br.: 2196/1-14-14-01

U Vukovaru, 10. ožujka 2014. godine

Pročelnica:

Silvana Tvrz, dipl.građ

Datum završetka: 11. ožujka 2014.

Pozivni dokumenti

  Odluka o poništenju oglasa 14. svibnja 2014. 70,73 KB
  Povjerenstvo - oglas- legalizacija 4. 24. travnja 2014. 48,33 KB
  Povjerenstvo - oglas- legalizacija VŠS. 24. travnja 2014. 151,9 KB
  Povjerenstvo - oglas- legalizacija 2. 24. travnja 2014. 152,31 KB
  Povjerenstvo - oglas- legalizacija 1. 24. travnja 2014. 157,77 KB
  Upute kandidatima Oglas-legalizacija 14. ožujka 2014. 133,09 KB
Vrh