Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Natječaj je zatvoren

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i imovinu

  • 08. srpnja 2016.
  • Ostalo

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

1. za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i imovinu – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- državni stručni ispit

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom.

- iskustvo u timskom radu

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu pravne struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti imenovana, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

Ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslika uvjerenja o položenome državnome stručnom ispitu

- uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika u Upravnom odjelu za opće poslove i imovinu Vukovarsko-srijemske županije – ne otvaraj«, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 

                                                                                         ŽUPAN

Klasa: 112-02/16-01/07                                            Božo Galić, dipl.ing.

Ur.br.: 2196/1-01-16-1

 

U Vukovaru, 04. srpnja 2016. godine

Datum završetka: 16. srpnja 2016.

Pozivni dokumenti

  Poziv na prethodnu provjeru znanja 09. kolovoza 2016. 61,74 KB
  Upute kandidatima 11. srpnja 2016. 123,66 KB
  Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za opće poslove i imovinu 08. srpnja 2016. 71,62 KB
Vrh