Izbornik
heeader image

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu

  • 29. prosinca 2014.
  • Turizam i kultura

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03 ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Sl. vjesnik“  Županije br. 4/13)  Upravni odjel za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu


I.

            U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju smatrat će se programi koji doprinose razvoju i unaprjeđenju kulture te očuvanju kulturne i povijesne baštine, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Predloženi programi javnih potreba u kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije - poticanja kulturnog stvaralaštva, očuvanja i korištenja kulturne baštine u funkciji razvoja lokalne zajednice te poboljšanja uvjeta za rad organizacija i ustanova u kulturi.

            Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe, građani i udruge te jedinice lokalne samouprave koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

II.

U program javnih potreba u kulturi  Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima Kulturnog vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja programa u 2014. godini, uvrstit će se programi:

  1. redovne djelatnosti ustanova kulture te strukovnih udruga u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju
  2. muzejsko-galerijska i likovna djelatnost
  3. filmska i multimedijska djelatnost, književno-nakladnička djelatnost
  4. kazališna i glazbeno-scenska djelatnost
  5. programi kulturno-umjetničkog amaterizma
  6. akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti
  7. zaštite i očuvanja kulturne baštine
  8. unutaržupanijske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućoj prijavnici koja se može dobiti u Upravnom odjelu za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije ili na web stranici Županije http://www.vusz.hr   .

Predlagatelji trebaju svoje programe dostaviti poštom na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za turizam i kulturu,

Županijska 9, 32 000 Vukovar.

Rok za podnošenje potpunih prijava je 31. siječnja 2015. godine.

 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam i kulturu

 

Datum završetka: 29. prosinca 2014.

Pozivni dokument

  Prijavnica za programe javnih potreba u kulturi za 2015. godinu29. prosinca 2014. 211,01 KB