Izbornik
heeader image
Javni poziv je završen

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 • 08. ožujka 2012.
 • Ostalo

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

na radno mjesto višeg stručnog suradnika za međunarodnu suradnju i EU poslove u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje programa međunarodne suradnje i EU poslova
 • iskustvo u timskom radu
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu pravne struke.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice)
 • uvjerenje o radnom stažu ili preslik radne knjižice
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( vukovarsko-srijemska-zupanija.com ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za prijam u službu - pravnik «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Datum završetka: 13. travnja 2012.

Pozivni dokumenti

  2012-2-27_5918886_UputekandidatimavezanimuzOglas.pdf12. travnja 2012. 119,07 KB
  2012-3-5_35211177_Pravnik-Oglas.pdf12. travnja 2012. 51 KB
  2012-3-9_01312624_Pozivzaprovjeruznanja-oglas.pdf12. travnja 2012. 59,79 KB
Vrh