Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu VSŽ za izgradnju sustava navodnjavanja Lipovac

  • 02. listopada 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000011

URBROJ: 2196/1-14-05-18-0005

Otok, 02. listopada 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vukovarsko-srijemska županija , HR-32000 Vukovar, Županijska 9

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu koji je podnijela Vukovarsko-srijemska županija, HR-32000 Vukovar, Županijska 9, OIB 74724110709, za:

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Lipovac - crpna stanica "Lipovac", 2. skupine

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Lipovac - trafostanica, 2. skupine

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Lipovac - razvodna mreža tlačnih cjevovoda,

na katastarskim česticama k.č.br. 944/6, 944/8, 944/16, 961, 969/1, 970/1, 971/1, 972/1, 973, 981, 982, 983, 984, 986, 1108, 1121, 1122, 1125, 1130, 1132, 1159, 1160, 1161, 1162/1, 1162/2, 1163/1, 1163/2, 1163/3, 1163/4, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176/1, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1178, 1179, 1180, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1196/9, 1200, 1252/1, 1255/1, 1263/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1282, 1285, 1288, 1289, 1290, 1291, 1362, 1363/1, 1363/2, 1367, 1368, 1374/1, 1374/3, 1376, 1379, 1380, 1382, 1383, 1384, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1406/1, 1406/2, 1407, 1421, 1422, 1425, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1435/1, 1437, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445/1, 1445/2, 1450/1, 1450/2, 2431/3, 2480/5 k.o. Lipovac (Lipovac, izvan granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09. listopada 2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032 492074).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Goran Lazarević, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovaru,
  2. Oglasna ploča Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Otoku,
  3. Oglasna ploča Općine Nijemci,
  4. Mrežna stranica Vukovarsko-srijemske županije,
  5. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  6. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv02. listopada 2018. 613,94 KB