Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Općina Nuštar

  • 11. svibnja 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 

KLASA:  UP/1-361-03/15-01/000032 URBROJ:  2196/1-14-02-15-0007

Vinkovci, 08. svibanj 2015. godina

 

 

 

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Nuštar,   HR-32221 Nuštar, Trg dr. Franje Tudmana 1

- dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-       građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

-autobusno stajalište 1, 3. skupine

-       građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

-  autobusno stajalište 2, 3. skupine

-       građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

-  autobusno stajalište 3, 3. skupine

-       građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

-  autobusno stajalište 4, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č. broj 1669/1 k.o. Marinci (Marinci, Alojzija Stepinca),  k.č. broj 1669/1 k.o. Marinci (Marinci, Ulica Hrvatskog vojnika).

 

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25 .05.2015 u 10:00 sati, na lokaciji - Vinkovci,

J. Dalmatinca 37.

 

3.  Pozivu se može odazvati stranka osobno iii putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pozivni dokument

  Javni poziv za uvid u spis predmeta - Općina Nuštar11. svibnja 2015. 279 KB