Izbornik
heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Markušica u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa , 2. skupine na građevnoj čestici k.č.broj 1947, 1948 i 1934 k.o. Markušica

  • 14. srpnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-361-03/17-01/000161

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 14. srpnja 2017. godina

 

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Markušica  HR-32213 Markušica, Vuka Karadžića 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa , 2. skupine na građevnoj čestici k.č.broj 1947, 1948 i 1934 k.o. Markušica (Markušica, Nova ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.srpnja 2017 u 09:00 sati, na lokaciji  Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 
Vrh