Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukcija dijela ŽC 4172 : Mirkovci (D46)- Privlaka – Otok – Gunja kroz Grad Otok u Otoku na k.č. br. 1030, 1304, 2329/5, 2204, 1515, 1932, 1872, 1902, 3448, 4401/1 k.o. Otok

  • 11. listopada 2019.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000319

URBROJ: 2196/1-14-05-19-0009

Otok, 11. listopada 2019. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

-       rekonstrukcija dijela ŽC 4172 : Mirkovci (D46)- Privlaka – Otok – Gunja kroz Grad Otok,

u Otoku na česticama u obuhvatu zahvata u prostoru označenim kao k.č. broj 1030, 1304, 2329/5, 2204, 1515, 1932, 1872, 1902, 3448, 4401/1 k.o. Otok

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  18. listopada 2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – HR-32252 Otok, V. Nazora 1/I.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marina Dabro, mag.ing.aedif.

  

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
  4. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv11. listopada 2019. 364,54 KB
Vrh