Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid stranaka u spis predmeta u postupku izdavanje lokacijske dozvole po zahtjevu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, zastupana po RENCON d.o.o. Osijek, za rekonstrukciju državne ceste D2 na dionici Klisa-Vukovar

  • 27. rujna 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000022

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0007

Vukovar, 27.09.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 zastupana po RENCON d.o.o. HR-31000 Osijek, Vijenac Ivana Mažuranića 8, OIB 28712783384, za

-     rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija državne ceste D2 na dionici Klisa-Vukovar, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 907/1, 907/3, 907/5, 1075, 2171, 2172, 2173, 2231, 2374/1, 2380/2, 2425, 2426, 2435, 2436, 2439/1, 2441, 2445, 2448, 2449, 2453/1, 2459, 2471/3, 2471/4, 2471/5, 2471/11, 2482, 2487, 2494, 2500 k.o. Bobota (Bobota, cesta Osijek - Vukovar), k.č.br. 1, 2/1, 2/2, 411/1, 411/2, 411/3, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420/1, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 617, 618/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 911, 912, 913, 914, 919/2, 919/3, 919/4, 920, 921, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 1298, 1299, 1300, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322, 2171/1, 2171/2, 2172, 2175, 2283/1, 2406, 2407, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2439, 2441, 2458/1, 2460, 2465, 2541, 2563, 2569, 2577, 2587, 2588, 2593, 2595, 2598/1, 2608, 2612, k.o. Trpinja (Trpinja, cesta Osijek - Vukovar), k.č.br. 2722 k.o. Borovo Naselje (Vukovar, Trpinjska cesta).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  06.10.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10.

III.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Trpinja,
  3. Oglasna ploča Grada Vukovara,
  4. Mrežna stranica,
  5. U spis, ovdje

Pozivni dokument

  Javni poziv27. rujna 2017. 597,54 KB