Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid stranaka u spis predmeta u postupku izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu Općina Trpinja za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - građenje parkirališta i pješačke staze za potrebe dječjeg vrtića, 2. skupine, na k.č.br. 2462/2 k.o. Trpinja

  • 25. kolovoza 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000093

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0006

Vukovar, 24.08.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Trpinja, HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela Općina Trpinja, HR-32224 Trpinja, Gajčanska 1, OIB 15398815159, za:

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - građenje parkirališta i pješačke staze za potrebe dječjeg vrtića, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2462/2 k.o. Trpinja (Trpinja, Ulica Novi šor).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  01.09.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Trpinja
  3. Mrežna stranica,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv25. kolovoza 2017. 359,02 KB