Izbornik
heeader image

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole investitoru HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o. ELEKTRA VINKOVCI, za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije

  • 22. veljače 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000005

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0005

Vukovar, 22.02.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-ODS d.o.o., ELEKTRA VINKOVCI , HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - montažna armiranobetonska trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV "Tovarnik 14", 3. skupine

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - srednjenaponski kabelski dalekovod KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Tovarnik 14", 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1218/3, 1217/2, 3589/2, 1219/9, 3596/1, 3704/2, 3595, 3627 k.o. Tovarnik (Tovarnik, ulica Bana Josipa Jelačića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  03.03.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Tovarnik,
  3. Mrežna stranica,
  4. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  5. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv22. veljače 2017. 421,6 KB