heeader image

Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole investitoru HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - građenje srednjenaponskog kabelskog dalekovoda

  • 19. siječnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000256

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0008

Vukovar, 19.01.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587, za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - građenje srednjenaponskog kabelskog dalekovoda KB 35 kV od postojeće trafostanice TS 110/35/10 kV "Vinkovci 1" do postojeće trafostanice TS 35/10 kV "Vukovar 1", 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 4673/1, 4674, 6183, 6341, 6343, 6344, 6345, 6346 k.o. Vinkovci II (Vinkovci), k.č.br. 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1666/4, 1666/5, 1670, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1701, 1767, 1785, 1790 k.o. Nuštar (Nuštar), k.č.br. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24/1, 24/2, 25/5, 27, 28/1, 29, 30, 32, 33/1, 34/2, 35, 1446, 1498, 1499, 1500 k.o. Cerić (Cerić), k.č.br. 638, 648, 649, 688, 692, 719, 720, 721, 757, 777/2, 778, 779, 890, 934, 942, 991, 1035/1, 1035/2, 1036, 1040, 1043, 1044, 1045, 1049, 1050, 1051, 1052, 1059, 1060, 1063, 1071, 1667, 1668/1, 1672 k.o. Marinci (Marinci), k.č.br. 69, 114, 115, 116/1, 135, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 181/8, 181/19, 185, 495/2, 552, 556, 660, 661, 716, 1009, 1089/2,  1096, 1098, 1237/1, 1237/2, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248/1, 1248/2, 1256, 1264, 1265/1, 1265/2, 1266, 1267, 1268, 1302, 1321, 1322, 1346, 1369, 1370, 1372, 1374, k.o. Bogdanovci (Bogdanovci), k.č.br. 3088/3, 3088/4, 3089/11, 3089/12, 3089/13, 3089/14, 3089/17, 3089/18, 3089/19, 3089/21, 3089/22, 3089/23, 3089/35, 3089/36, 3115/2, 3115/3, 3116, 5310, 5320, 5321, 5323/1, 5323/2, 5323/3, 5323/4, 5323/5, 5323/6, 5323/7, 5323/8, 5336, 5358/1, 5358/2, 5358/3, 5358/4, 5364, 5365/1, 5365/2, 5434/1, 5434/2, 5435, 5436, 5437, 5455, 5458/1, 5458/2, 5459, 5460, 5462/2, 5464/2, 5465/2, 5466, 5467, 5468, 5469, 5546, 5589/2, 5590/2, 5591/2, 5592/2, 5592/3, 5604/2, 5604/3, 5605/4, 5606, 5607, 7201, 7205 k.o. Vukovar (Vukovar).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31.01.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

 

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Oglasna ploča Grada Vinkovaca,
  4. Oglasna ploča Grada Vukovara,
  5. Oglasna ploča Općine Nuštar,
  6. Oglasna ploča Općine Bogdanovci,
  7. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  8. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv19. siječnja 2017. 704,87 KB