Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini

  • 16. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/21-01/13

Ur.broj:2196/1-03/7-21-1

Vinkovci, 15. ožujka 2021.

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17), članka 31. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 99/18),Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15.), čl. 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 03/18), Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini

 

I. Predmet natječaja je dodjela potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeće:

Mjera 5. Potpora za izradu lovnogospodarske osnove

Mjera 1. Potpora za smanjivanje brojnog stanja predatora

Mjera 2. Potpora za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači

Mjera 4. Potpora za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata

Mjera 6. Potpora za izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova

   

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1)    

1.Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

2.Lovački Savez Vukovarsko-srijemske županije

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz drugih javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

   

II.b.Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.-2025. god.

2)Potpora se dodjeljuje za troškove, radnje i postupke za Mjere iz članka I. ovog Javnog poziva po prioritetima i rasporedu kako je prikazano u članka I. ovog Javnog poziva.

3)Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon obavljene radnje i/ili na temelju dokumentiranih procjena troškova.

4)Zahtjevi za potporu dostavljaju se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

5)Obrasci zahtjeva s traženom dokumentacijom su dostupni uz ovaj Javni poziv.

6)Prijedlog potpora predlaže Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a odobrava i donosi župan.

7)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu neće se razmatrati.

8)Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županij8ki proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potporau narednih 5 godina.

9)Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne iskoristi dobivena sredstva, ista mora vratiti u proračun Vukovarsko-srijemske županije najkasnije do 31. prosinca 2021. godine

   

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. god.“ na adresi: Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

Ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom:Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije– „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. god.“ na adresi: Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

   

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 16. ožujka 2021. god. do 30. ožujka 2021. god.

   

V. Informacije

Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

PREDSJEDNIK

Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Vrh