Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini

  • 13. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju

lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije

Klasa:323-01/18-01/19

Ur.broj:2196/1-01-18-1

Vinkovci, 13. lipnja 2018. god.

 

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 27. Zakona o lovstvu ("Narodne novine" RH broj 140/05, 75/09, 14/14 i 21/16 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15.), članka 43. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/13.), Pravilnika o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god., Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, raspisuje

 

1. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini

 

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeću mjeru

 

  1. Mjera 9. Potpora za troškove izgradnje, adaptacije i opremanja lovačkih domova

 

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

 

II.a. Korisnici potpore su:

1) Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

2)Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3)Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za iste namjene u tekućoj kalendarskoj godini.

 

II.b.Potpora i Postupak

1)Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

2)Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

3)Zahtjevi za županijske potpore dostavljaju se na županijskom obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

4)Zahtjevi za potporu će se rješavati po prvenstvu primitka do iskorištavanja predviđenih sredstava.

5)Obrazac zahtjeva s traženom dokumentacijom je dostupan na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod stavkom Javni pozivi.

6)Listu županijskih potpora odobrava Župan Vukovarsko-srijemske županije.

7)Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

8)Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

9)Iznos sredstava predviđenih za ovaj Javni poziv iznosi 60.000,00 kn.

 

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2018. god. – NE OTVARAJ“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

Ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2018. god. – NE OTVARAJ“ na adresi: Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

 

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 13. lipnja 2018. god. do 13. srpnja 2018. god.

 

V. Informacije

Za sve dodatne informacije i pomoć pri apliciranju obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, Tajniku Povjerenstva na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

                                PREDSJENIK

                         Josip Dabro, bacc.cin.

Datum završetka: 13. srpnja 2018.
Vrh