Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarske -srijemske županije u 2020. godini

  • 19. lipnja 2020.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 320-01/20-01/39

URBROJ: 2196/1-01-20-1

Vinkovci, 19. lipnja 2020.g.

 

Župan Vukovarsko-srijemske županije temeljem članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 41. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni glasnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 03/18) i članka 8. Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020.g. (Službeni vjesnik 1 /16) objavljuje

  

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na području  Vukovarske-srijemske županije u 2020. godini

 

I. Predmet i trajanje javnog poziva

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2020. godini, a odnose se na:

 

1.Unapređenje poljoprivredne infrastrukture

Izrada projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta  za preradu mesa i preradu voća.

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave javnog poziva.

 

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora

Na javni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva,uz uvjet da:

-su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-imaju sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

-da nemaju dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna

-da nemaju dugovanja prema državnom proračunu

Posebni kriteriji su:

–korisnik mora imati već postojeću poljoprivrednu proizvodnju ili legalni gospodarski objekt

 

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu za prijavu aktivnosti/projekta koji je sastavni dio ovog poziva. Obrasci moraju biti ispunjeni računalom ili ručno na način da su čitljivi.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:

1.Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika

2.Preslika predračuna ili ponude troškova projektno tehničke dokumentacije

3.Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije

4.Izjava da nema dvostrukog financiranja projekta iz županijskog proračuna

5.Potvrda porezne uprave da korisnik nema dug prema državnom proračunu

6.Dokaz o uloženim sredstvima u objekt

Prijave se podnose na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije http://www.vusz.hr/ i u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Uz obrazac koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Pojedina županijska potpora korisnicima se isplaćuje nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine.

 

4.Iznosi potpore

Za financiranje aktivnosti/projekta  u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od 99.250,00 kuna.

Potpora se odobrava po jednom korisniku do 50 %, od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000 kn po korisniku.

 

5.Mjesto i način dostave prijave

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu

S naznakom „Prijava za javni poziv“

Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:

Glagoljaška 27,32100 Vinkovci

 

6. Rok za dostavu prijave

Javni poziv je otvoren do 03. srpnja 2020. godine. Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu neće se razmatrati.

 

7. Načini objave rezultata

Upravni odjel za poljoprivredu  pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o odobrenom iznosu novčane potpore, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava.

 

8.Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, broj telefona  032/344-038 radnim danom od 8-12 sati ili na e-mail:katarina.draskic@vusz.hr.

 

                                                                           ŽUPAN:

                                                                   Božo Galić, dipl.ing.

Pozivni dokumenti

  Javni poziv19. lipnja 2020. 208,54 KB
  Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu VSŽ.docx19. lipnja 2020. 11,31 KB
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova.docx19. lipnja 2020. 10,72 KB
  Izvješće o provedenom projektu.docx19. lipnja 2020. 34,26 KB
  Zahtjev za potporu - unapređenje infrastrukture.docx19. lipnja 2020. 34,2 KB
Vrh