Izbornik
heeader image

Javni poziv u sklopu programa „Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu“

 • 17. prosinca 2014.
 • Gospodarstvo, Financije

Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA:403-03/14-01/01; URBROJ:2196/1-01-14-1) zaključenog između Ministarstva gospodarstva RH i Vukovarsko-srijemske županije te temeljem Ugovora o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA:403-03/14-01/01; URBROJ: 2196/1-01-14-1) zaključenog između Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., a sukladno Pravilniku Ministarstva gospodarstva RH o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita i Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci, koju zastupa direktor Ivan Rimac, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

 

u sklopu programa

„JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU“

 

KORISNICI JAMSTVA

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti - mali i srednji poduzetnici i obrti čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima  proizvodnje u područjima navedenim u članku 2.  Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Vukovarsko-srijemske županije, koji su  registrirani u RH,  u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom, i koji ulažu na području Vukovarsko-srijemske županije.

Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i  koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD- 2007 („Narodne novine“ 58/2007). Pravo na jamstvo ne mogu ostvariti poduzetnici u teškoćama.

 

NAMJENA JAMSTVA

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa neotplaćene glavnice  kredita odnosno maksimalno 1.252.200,00 kuna po jednom poduzetniku bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

 • za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70%/( materijalne imovine)  30% (nematerijalne imovine)
 • za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa ,
 • za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa  do maksimalno 500.000,00 kuna

 

UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

Jamstvo iz Jamstvene sheme moguće je odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene  sheme.

Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima ,,kreditna kvaliteta" u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Obavijesti Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (52008XC0620 (02), SL C 155, 20.06.2008.) i Ispravku Obavijesti Komisije o primjeni čl.87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (52008XC0620(02)R(01), SL C 244, 25.09.2008.) nije niža od razine ''dovoljna sposobnost plaćanja''.

Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/ korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,32% i odnosi se na:

a)      naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,8%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva,

b)      naknadu za godišnji administrativni trošak u iznosu od 0,2% od odobrenog iznosa jamstva, a gospodarski subjekt je plaća u trenutku realizacije kredita HRAST-u na ime troškova obrade zahtjeva za kredit

c)       jednogodišnju premiju rizika za prikladan iznos kapitala (godišnji troškovi kapitala) u iznosu od 0,32%.

 

POSLOVNA BANKA

Krediti će se realizirati u suradnji sa poslovnom bankom gospodarskog subjekta s kojom je Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. zaključila Ugovor o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA ZA ODOBRENJE JAMSTVA

Za odobreno jamstvo poduzetnik je dužan Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. dostaviti sredstva osiguranja jamstva, mjenicu s klauzulom ''bez protesta'' i bjanko zadužnice  u visini iznosa jamstva uvećana za 10% (ovjerenu kod javnog bilježnika) korisnika jamstva i njegovog vlasnika. Potporna institucija zadržava pravo propisivanja dodatnih instrumenata osiguranja, ovisno o procjeni Povjerenstva.

 

KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

Ocjenu kreditne sposobnosti (kreditni rejting) poduzetnika ocjenjuje banka (kreditor) na temelju vjerodostojne dokumentacije koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za odobrenje kredita za koji jamstvo služi kao instrument osiguranja.

 

POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

 

Postupak odobravanja i izdavanja jamstva sadrži:

 • Zaprimanje zahtjeva i prateće dokumentacije poduzetnika.
 • Obrada zahtjeva i zaprimljene dokumentacije te eventualna dopuna dokumentacije gospodarskog subjekta prema zahtjevu Potporne institucije
 • Donošenje pozitivne odluke ovlaštenih tijela banke o odobrenju plasmana
 • Donošenje prijedloga odluke o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
 • Povjerenstvo donosi odluku o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
 • Potporna institucija i gospodarski subjekt sklapaju ugovor o izdavanju jamstva
 • Potporna institucija izdaje jamstvo i pisanim putem ga dostavlja banci (kreditoru)
 • Banka (kreditor) po dobivanju jamstva vrši plasman sredstava kredita u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja jamstva
 • Banka tijekom otplate kredita, dinamikom  koja je ugovorena i propisana Pravilnikom dostavlja Potpornoj institucija izvješća kojima se prati izvršavanje kreditnih obveza te dokumentaciju o namjenskom korištenju kredita
 • Potporna institucija tijekom i nakon iskorištenju kredita vrši  kontrolu namjenskog korištenja kreditnih sredstava

 

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. donosi prijedlog odluke o izdavanju jamstva. O izdavanju jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo  koje je imenovao župan Vukovarsko-srijemske županije. Odluke povjerenstva  donose se većinom glasova na sjednicama Povjerenstava, a pravovaljane su ako su na sjednicama nazočni svi članovi odnosno zamjenici članova Povjerenstva.

Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno Jamstvo iz Jamstvene sheme donosi banka.

Nekompletirani zahtjevi neće se razmatrati.

 

ZAHTJEV ZA DODJELU JAMSTVA

Zahtjev za izdavanje jamstva gospodarski subjekt podnosi  temeljem objavljenog javnog poziva na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva i čini njegov sastavni dio. Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 19. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu. Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u jednom primjerku u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci.

 

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 

Javni poziv otvoren je od 17.12.2014. godine do iskorištenja sredstava.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:

 • web stranica: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. – http://www.ar-hrast.hr 
 • telefon: 032/300 577
 • e-mail: gkoprivnjak@ar-hrast.hr 

 

PRILOZI

1)      Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Vukovarsko-srijemske županije

2)      Zahtjev za izdavanje jamstva

 

 

U Vinkovcima, 17.12.2014. godine

Ur br: 17-12-14/220/gk

Datum završetka: 18. prosinca 2014.

Pozivni dokumenti

  Pravilnik17. prosinca 2014. 1,76 MB
  Obrazac zahtjeva za izdavanjem jamstva17. prosinca 2014. 204,5 KB