Izbornik
heeader image

Javni poziv - Andrijaševci

  • 12. siječnja 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Klasa: UP/I-361-02/14-07/140

Urbroj: 2196/1-14-02-15-2

Vinkovci,  12. siječnja  2015. godine

 

 

 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovarsko-srijemskoj županiji na  temelju članka116. stavak 1. Zakona o  gradnji ( Narodne novine broj 153/13. ) i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku  ( Narodne novine broj 47/09. )   upućuje  

                                                              J A V N I   P O Z I V

 

                                                                          I.

 

                Općina Andrijaševci iz Rokovaca, Vinkovačka ulica 6, podnijela je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju parkirališta i  pješačkih hodnika  na k.č.broj 1716 u k.o. Andrijaševci.

                                                                         II.

 

         Ovo tijelo poziva sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava katastarskih čestica koje neposredno graniče sa gore navedenom katastarskom česticom, na uvid u   Glavni projekt  za ishođenje građevinske dozvole oznake: 11/07.14   iz  studenog 2014. godine, koji je izradio QUANTO d.o.o. za projektiranje i nadzor A. G. Matoša 4, Klinča Sela,  projektant Ivan Barac, struč.spec.ing.aedif.

 

                                                                        III.

 

         Uvid u Glavni   projekt  za ishođenje građevinske dozvole  i davanje izjašnjenja može se izvršiti u :

           -  Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, J. Dalmatinca 37, dana  26. siječnja 2015.  godine  u 9,00 sati.

 

                                                                        IV.

 

         Stranka se može pozivu odazvati osobno ili putem svog punomoćnika. Stranka koja se odazove dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

                                                                          V.

 

        Građevinska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu.

 

 

                                                                                               

Pomoćnica  pročelnice

Vesna Brčić,dipl.iur.

Datum završetka: 22. siječnja 2015.

Pozivni dokument

  Javni poziv - Andrijaševci12. siječnja 2015. 1,08 MB