Izbornik
heeader image

Javni poziv za stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole investitoru HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje podzemnog i nadzemnog niskonaponskog raspleta KB NN i MR NN rasplet iz postojeće transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV "Borovo1", 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. k.č.br. 2463/2, 2463/1, 2464, 323/1, 2453, 2462, 2461, 2460, 2467, 2468 k.o. Borovo k.o. Borovo (Borovo, ulice Glavna, Školska, Slobode, Dunavska, Bulićeva, Trg palih boraca).

  • 04. srpnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000122

URBROJ: 2196/1-14-01-17-0006

Vukovar, 04.07.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP d.d. , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka HEP d.d. , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, OIB 28921978587, za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -  građenje podzemnog i nadzemnog niskonaponskog raspleta KB NN i MR NN rasplet iz postojeće transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV  "Borovo1", 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. k.č.br. 2463/2, 2463/1, 2464, 323/1, 2453, 2462, 2461, 2460, 2467, 2468 k.o. Borovo k.o. Borovo (Borovo, ulice: Glavna, Školska, Slobode, Dunavska, Bulićeva, Trg palih boraca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14.07.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Oglasna ploča Općine Borovo,
  3. Mrežna stranica,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv04. srpnja 2017. 402,73 KB