Izbornik
heeader image

Upravni odjel za pravne i opće poslove

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 - 444
Fax: 032 / 454 - 811

IMG

 Pročelnik: Marko Dikonić, dipl.iur.

E-mail: marko.dikonic@vusz.hr

Telefon: 032/ 454-801


Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za pravne i opće poslove u okviru svog djelokruga obavlja slijedeće poslove:

- prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Županije

- stručne, analitičko-planske i druge poslove koji se odnose na obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana u  Županiji i radne odnose službenika i namještenika Županije,

- vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije, daje pravna mišljenja i upućuje na propise te vodi evidenciju akata župana,

- prati i organizira razvoj socijalnog partnerstva u Županiji,

- organizira i provodi postupak javne nabave za sva upravna tijela i službe

- vodi evidenciju nekretnina i druge imovine Županije te izrađuje prijedloge mjera za gospodarenje tom imovinom

- poslove održavanja poslovnih zgrada, uredskog prostora, uredske opreme i drugih objekata u vlasništvu Županije

- izrada nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela,

- kadrovske i  personalne poslove za djelatnike upravnih tijela i dužnosnika Županije

- provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi

- stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije,

- uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),

- rješava o žalbama protiv akata podnesenih temeljem odluka predstavničkih tijela općina i gradova iz područja komunalnog gospodarstva na području Županije             

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem,

- poslove civilne zaštite i sigurnosno obrambene poslove

- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije,

- investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela,

- održavanje službenih vozila Županije i poslove prijevoza,

- obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, aktima Županijske skupštine i drugim propisima. 

 

Priloženi dokumenti

  Godišnji plan natječaja javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 10. travnja 2019. 279,38 KB
  O D L U K A o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natječaja Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite 18. rujna 2018. 458,26 KB
  Srednjoročni plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 302,63 KB
  Godišnji plan davanja koncesija 25. siječnja 2018. 300,95 KB
  III. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 28. prosinca 2017. 0 B
  II. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 13. rujna 2017. 0 B
  I. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017.godinu 30. lipnja 2017. 0 B
  Obavijest o prethodnom savjetovanju 18. travnja 2017. 0 B
  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 12. travnja 2017. 0 B
  O D L U K A o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natječaja Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 03. travnja 2017. 402,48 KB
  Plan nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 06. veljače 2017. 0 B
  Javni natječaj Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 03. veljače 2017. 0 B
  Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa koje provode udruge Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 24. siječnja 2017. 86,43 KB
  PRAVILNIK o postupku provođenja jednostavne nabave 03. siječnja 2017. 0 B
  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016. 28. prosinca 2016. 0 B
  II. Izmjena i dopuna plana nabave Vukovarsko - srijemske županije za 2016. godinu 22. prosinca 2016. 0 B
  I. Izmjene plana nabave Vukovarsko - srijemske županije za 2016. godinu 27. listopada 2016. 0 B
  ODLUKA o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natjecaja Vukovarsko-srijemske zupanije zafinanciranje programa i projekata u podrucju socijalne skrbi, zdravstvene zastite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 11. srpnja 2016. 562,74 KB
  Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje projekata i programa koje provode udruge Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu 29. ožujka 2016. 69,9 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije 21. ožujka 2016. 199,19 KB
  Procedura stvaranja ugovorenih obveza 12. prosinca 2013. 432,59 KB

GDPR

Županijska skupština

  Poslovnik 2020. 21. rujna 2020. 333,73 KB
  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Vukovarsko-srijemske županije 21. rujna 2020. 373,28 KB
  Zahtjev za nazočnost-obrazac 04. veljače 2020. 34 KB
  Plan rada Županijske skupštine za 2020. godinu 19. prosinca 2019. 93,43 KB
  Odluka o turističkoj pristojbi 12. rujna 2019. 61 KB
  ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama 20. rujna 2018. 95,63 KB
  Deklaracija 13. veljače 2018. 25,91 KB
  Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu 20. prosinca 2017. 104,71 KB
  Polugodišnja izvješća i obavijesti vijećnika izabranih s liste grupe birača 26. srpnja 2018. 0 B
Vrh