Izbornik
heeader image

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 - 601
Fax: 032 / 454 - 606

IMG

Pročelnica: Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

E-mail: zrinka.cobankovic@vusz.hr
Tel: 032 / 454 - 602

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj obavlja stručne analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijsko-dokumentacijske, savjetodavne i druge stručne poslove vezane za djelatnost gospodarstva Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja stanja u oblasti gospodarstva prikupljanjem potrebnih podataka radi izrade stručnih podloga u provođenju aktivnosti s ciljem bržeg i ravnomjernog gospodarskog razvitka Županije,

- pripreme prijedloga akata za potrebe župana,

- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pojedina pitanja iz područja industrije i rudarstva, prometa i veza, malog gospodarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, ako zakonom nije određeno drugačije,

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva koji su u nadležnosti županije ( komunalne djelatnosti, komunalna naknada i doprinosi, poslovanje komunalnih tvrtki i drugo ),

- sudjeluje u izradi programa, dokumenata analiza te informacija o stanju infrastrukture

- poslove vezane uz planiranje obnove i razvitka područja stradalih u agresiji, izrade programa i projekata iz područja obnove i razvitka te provođenje istih,

- poslove proučavanja i vrednovanja prijedloga razvojnih programa i projekata sa stajališta ciljeva razvitka Županije te davanja mišljenja o programima obnove kandidiranim za korištenje sredstava ostvarenih prema popisima o financiranju obnove,

- poslove organiziranja i koordinacije provođenja projekata obnove i razvitka čiji je nositelj Županija te pružanja stručne pomoći kod izgradnje objekata javne namjene od posebnog značenja za Županiju,

- poslove vezane za kontaktiranje između potencijalnih donatora koji su spremni pomoći obnovu i razvitak Županije te posredovanje između donatora i primatelja donacije,

- poslove pripremanja stručnih i drugih materijala o problematici obnove i razvitka Županije, te druge poslove vezane uz ovu djelatnost,

- poslove na izradi stručnih analiza iz oblasti gospodarstva, te pripreme akata za raspravu na sjednicama  Županijske skupštine,

- sudjeluje u izradi globalnih i pojedinačnih razvojnih programa iz raznih područja gospodarstva koji su od posebnog interesa za razvoj Županije, te prati njihovu provedbu,

- prati i  proučava  problematiku u oblasti rada i zapošljavanja

- logistički prati kreditne programe za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Županije te daje stručne i druge informacije glede njihovog provođenja,

- obavlja i druge poslove od značenja za unapređenje gospodarstva.

Informacija o stanju gospodarstva:

Sukladno članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01.) Županija, u okviru samoupravnog djelokruga usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka općina i gradova u sastavu Županije i Županije kao cjeline.

Na osnovi ovog zakonskog uporišta programom rada Županijske skupštine predviđena je izrada Informacije o stanju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije. U ovom dokumentu daje se pregled stanja u gospodarstvu globalno i po pojedinim segmentima, odnosno djelatnostima koje su značajne za gospodarski razvoj Županije.

Izradom ovog analitičnog dokumenta nastavlja se višegodišnje kontinuirano izvješćivanje nadležnih tijela Županije, kao i resornih ministarstava o stanju u gospodarstvu radi pravodobne informiranosti istih sa stvarnim činjenicama i relevantnim pokazateljima gospodarskih kretanja temeljem kojih se trebaju poduzimati određene mjere i akcije u pravcu bržeg gospodarskog razvoja Županije u narednom razdoblju.

 

Priloženi dokumenti

  Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije 2020. godine 07. kolovoza 2020. 641,89 KB
  Informacija o stanju gospodarstva u 2018 godini 10. rujna 2019. 2,06 MB
  Komunikacijska strategija za postupak izrade Plana razvoja VSŽ 2021.-2027. 19. srpnja 2019. 220,62 KB
  Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja VSŽ za razdoblje od 2021 -2027 godine.pdf 17. lipnja 2019. 201,62 KB
  Odluka o ovlaštenju RA VSŽ za izradu Plana razvoja.pdf 17. lipnja 2019. 498,57 KB
  Dozvole za županijski linijski prijevoz putnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji 28. svibnja 2019. 589,92 KB
  Informacija o stanju gospodarstva u 2017. godini 04. listopada 2018. 834,85 KB
  Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020. 20. srpnja 2018. 1,27 MB
  Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine 03. srpnja 2018. 2,26 MB
  Komunikacijska strategija za provedbu Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020. godine 03. srpnja 2018. 591,8 KB
  Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije do 2020. godine 03. srpnja 2018. 1,69 MB
  Analiza stanja 03. srpnja 2018. 1,65 MB
  Dozvole za županijski linijski prijevoz putnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji 15. svibnja 2018. 439,46 KB
  Analiza prioriteta za razvoj politike za mlade 16. siječnja 2018. 4,13 MB
  Odluka o upućivanju SPUO na Javnu raspravu 22. prosinca 2017. 945,25 KB
  Analiza stanja - nacrt 22. prosinca 2017. 1,65 MB
  Strateška studija o utjecaju na okoliš razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine 22. prosinca 2017. 18,28 MB
  Strateška studija o utjecaju na okoliš razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine – ne-tehnički sažetak 22. prosinca 2017. 1,71 MB
  Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini 27. rujna 2017. 752,63 KB
  Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini 27. rujna 2017. 304,21 KB
  Dozvole za županijski linijski prijevoz putnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji 13. rujna 2017. 302,84 KB
  Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš„Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020.“ 21. kolovoza 2017. 285,41 KB
  Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020.“ 06. srpnja 2017. 462,87 KB
  Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020.“ 03. srpnja 2017. 1,2 MB
  I N F O R M A C I J A o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 04. studenog 2016. 676,89 KB
  5. regionalna konferencija gospodarstvenika - Prijavnica 19. svibnja 2016. 374,97 KB
  5. regionalna konferencija gospodarstvenika 19. svibnja 2016. 0 B
  5. regionalna konferencija gospodarstvenika plakat 19. svibnja 2016. 616,88 KB
  Vozni red za županijsku autobusnu liniju 25. studenog 2015. 22,82 MB
  Informacija o stanju gospodarstva VSŽ u 2014. godini 02. listopada 2015. 1,2 MB
  Informacija o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini 12. lipnja 2015. 311,89 KB
  Informacija o stanju gospodarstva VSŽ 2013. 12. prosinca 2013. 669,2 KB
  Informacija o obnovi grada Vukovara 06. ožujka 2013. 147,62 KB
  Informacija o malom gospodarstvu VSZ 2012 06. ožujka 2013. 257,68 KB
  Informacija o stanju gospodarstva VSŽ 2012. 06. ožujka 2013. 613,34 KB
  Informacija o infrastrukturi 2011 06. ožujka 2013. 190,54 KB
  Zapisnik sa 2. sjednice Savjeta za sigurnost prometa na cestama 11. svibnja 2012. 67,29 KB
  Savjet za sigurnost prometa na cestama - zaključak - gradovima i općinama 11. svibnja 2012. 56,79 KB
  Savjet za sigurnost prometa na cestama - zaključak - osnovne škole 11. svibnja 2012. 58,8 KB
  Obavijest o promjeni ustrojstva i djelokruga rada ministarstva (pdf) 03. veljače 2012. 31,71 KB
  Informacija o izvršenoj obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini (pdf) 11. listopada 2011. 206,41 KB
  Ulaganja u obnovu i izgradnju infrastrukture na području Vukovarsko-srijemske županije (pdf) 11. listopada 2011. 91,51 KB
  Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2011. (pdf) 05. listopada 2011. 639,86 KB
  Obnova 2010-informacija (pdf) 24. svibnja 2011. 149,29 KB
  Informaciju o aktivnostima i realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva VSŽ (pdf) 06. travnja 2011. 264,83 KB
  Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko - srijemske županije 2010. (pdf) 11. listopada 2010. 1,11 MB
  Stipendije 2009-10 PS Poduzetništvo (pdf) 19. svibnja 2010. 277,03 KB
  Informacija o obnovi stambenih objekata za 2008.god. 15. svibnja 2010. 266,52 KB
  Informacija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2008. godini 27. travnja 2009. 251,57 KB
  Informacija o stanju gospodarstva VSŽ - 2008. 02. travnja 2009. 407,77 KB

Predlošci zahtjeva

Obrtništvo

Povrat oduzete imovine

  Zahtjev za povrat oduzete imovine 20. ožujka 2020. 24,15 KB

Promet

Trgovina

Turizam

Ugostiteljstvo

Vrh