Izbornik
heeader image

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

Sjedište: Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 492-033
Fax: 032 / 492-090

IMG

 

Pročelnik: Hrvoje Čuljak, dipl.ing. građ.

E-mail: hrvoje.culjak@vusz.hr

Tel: 032 / 492-033

 

Opis poslova i aktivnosti:

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o Zaštiti okoliša .

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito slijedeće poslove:

- poslove praćenja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja,  zaštite okoliša i zaštite prirode,

- poslove vođenja i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njihovih uključivanja u šire informacijske sustave (ARHcordinator,registar onečišćenja okoliša i sl.)

- poslove pripreme prijedloga, te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,

- poslove nositelja izrade županijskog prostornog plana

- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela a osobito obavljanje upravnih poslova izdavanja akata vezanih uz  provođenje  dokumenata prostornog uređenja i gradnju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnju i Zakona o postupanju s  nezakonito izgrađenim zgradama (izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izvedenom stanju, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o promjeni namjene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata), te obavljanje upravnih poslova izdavanja akata u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i

Zakonom o zaštiti prirode (izdavanje rješenja o dopuštenju radova za zahvate i radnje na zaštićenom području, dozvole za gospodarenje otpadom, rješenja u postupcima provođenja Procjene utjecaja zahvata na  okoliš, izdavanje upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izdavanja upravnih akata u postupcima provedbe Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i druge akte).          

- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga  rada Upravnog odjela iz stavka 1. ovog članka.

 

Informacije o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Rješenja

  Rješenje POPEM – ''Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovca i ostale manje infrastrukture'' na k.č. broj 1646 i 1644/2 k.o. Račinovci 18. kolovoza 2020. 459,12 KB
  Rješenje POPEM – ''Krajobrazno uređenje šumske povezne poučne staze arheološko nalazište ''Virgrad'' – staza krajobraza ''Virovi'' na k.č. broj 2747, 2742 i 2722/1 k.o. Komletinci 18. kolovoza 2020. 507,86 KB
  Rješenje o oopuo za zahvat "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 24. srpnja 2020. 3,67 MB
  Rješenje "Uređenje desne obale Dunava, dionica D – potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355)" u gradu Vukovaru, nije prihvatljiv za okoliš niti za ekološku mrežu 17. srpnja 2020. 3,2 MB
  Rješenje - HR Telekom-Grabovo POPEM 08. srpnja 2020. 1,21 MB
  Rješenje "Proširenja pristaništa za putničke brodove u Vukovaru na desnoj obali rijeke Dunav od rkm 1332+000 do rkm 1332+760. kč.br. 7068/1, 7068/30, 7068/31, 7068/32 u k.o. Vukovar" 22. svibnja 2020. 1,36 MB
  Ispravak Rješenja -Ispravlja se pogreška u Rješenju KLASA: UP/I-612-07/19-02/15, URBROJ: 2196/1-14-01-1-4, izdanog 24. veljače 2020. 20. svibnja 2020. 1,28 MB
  Rješenje broj 7-2020: ''Rješenje o prethodnoj ocjeni – Uspostava i uređenje poučne staze Stari Kunjevci na k.č. broj 6079/1 k.o. Vinkovci II'' 19. svibnja 2020. 519,51 KB
  Rješenje broj 6-2020: ''Rješenje o prethodnoj ocjeni – Uspostava i uređenje poučne staze Rastovo na k.č. broj 877, 878, 888, 889, 890, 909/1 i 1010 k.o. Đurići'' 19. svibnja 2020. 535,1 KB
  Rješenje broj 9-2020: ''Rješenje o prethodnoj ocjeni – KBNN priključak punionice el. vozila iz KTS PUO Spačva, Lipovac na k.č. broj 1196/5 i 1196/14 k.o. Lipovac'' 19. svibnja 2020. 417,93 KB
  Rješenje broj 5-2020: ''Rješenje o prethodnoj ocjeni – Uspostava i uređenje poučne staze Krnić na k.č. broj 1410, 1411, 1412, 1413, 1437 i 1438 k.o. Strošinci'' 19. svibnja 2020. 521,91 KB
  Rješenje –"3D-2020 seizmičko mjerenje na istražnom prostoru SA-10 u Vinkovcima" u Vukovarsko-srijemskoj županiji 29. travnja 2020. 1,01 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''Osnovna postaja pokretnih komunikacija ID: 1180046; Lubanj'''' na k.č. broj 1196/5 k.o. Lipovac 27. travnja 2020. 809,89 KB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''SVK Podgrađe-Apševci'' na k.č. broj 317, 966, 967, 968, 969/1, 988/1, 988/2, 890, 991, 990 i 1152 k.o. Podgrađe, k.č. broj 620/2, 620/1, 625, 552, 627, 629, 630/3 i 241/2 k.o. Apševci 08. travnja 2020. 846,95 KB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''Asfaltiranje šumske ceste Spačva-Soljani, Dionica 1'' na k.č. broj 3177, 3178, 3179, 3183, 3186, 3190, 3191, 3192, 3120 i 3117 k.o. Vrbanja, k.č. broj 3243, 3244, 3245, 3247 i 3766 k.o. Soljani 25. veljače 2020. 960,68 KB
  Rješenje-cesta Račinci prema Jameni 10. veljače 2020. 461,63 KB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''Izgradnja gospodarske zgrade: spremište radnih strojeva'' na k.č. broj 112 k.o. Ilok 04. veljače 2020. 705,02 KB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''KBNN 0,4kV rasplet iz KTS 10(20)/0,4 kV ''Bapska 4'', Bapska'' na k.č. broj 1938 i 3806 k.o. Bapska 04. studenog 2019. 1,11 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za ''Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema ID VUK1445.1 Trpinja, antenski stup 48m'' na k.č. br. 44/3 k.o. Trpinja 29. listopada 2019. 1007,77 KB
  Rješenje o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Vodnogospodarsko uređenje rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području grada Vukovara" 28. listopada 2019. 2,8 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vukovar'' 08. srpnja 2019. 1,31 MB
  Rješenje - Uređenje Male ade u Vukovaru POPEM 08. srpnja 2019. 1,19 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gunja'' 04. srpnja 2019. 1,08 MB
  Rješenje – ''Izgradnja šumske ceste s okretnicom'' na k.č. broj 1419, 1420, 1421, 1425, 1426, 1430 i 1431 k.o. Strošinci 04. srpnja 2019. 1,66 MB
  Rješenje-"Izgradnja poljoprivredno gospodarske građevine - farma za proizvodnju i odgoj teladi kapaciteta 150 UG s pratećim sadržajima na k.č.br. 1039/1, k.o. Berak" 24. lipnja 2019. 1,06 MB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2253/1 k.o. Privlaka 17. lipnja 2019. 540,43 KB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2252/1 k.o. Privlaka 17. lipnja 2019. 540,61 KB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 1961/1 k.o. Županja 17. lipnja 2019. 548,11 KB
  Rješenje – ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2038/1 k.o. Gunja 11. lipnja 2019. 430,96 KB
  Rješenje – ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2706 i 2721 k.o. Komletinci 11. lipnja 2019. 539,19 KB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste s okretnicama'' na k.č. broj 1358, 1357 i 1356 k.o. Strošinci 27. svibnja 2019. 260,9 KB
  Rješenje - Izgradnja poslovne zgrade s ribogojilištem i administrativnim prostorom na k.č.br. 1776/14 u k.o. Lovas 23. svibnja 2019. 866,31 KB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Babina Greda'' 20. ožujka 2019. 2,68 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ilok'' 15. ožujka 2019. 1,39 MB
  Rješenje-provedba Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jarmina'' 15. ožujka 2019. 1,15 MB
  Rješenje POPEM – ''Putničko pristanište Vučedol na desnoj obali Dunava na rkm 1328+000'' na k.č. broj 7045 i 7065 k.o. Vukovar 06. veljače 2019. 465,34 KB
  Rješenje – ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2894 i 2898 k.o. Nijemci 28. siječnja 2019. 428,22 KB
  Rješenje – ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 2480/1 i 2655 k.o. Lipovac 28. siječnja 2019. 434,17 KB
  Rješenje POPEM – ''Uklanjanje vegetacije s dna i pokosa kanala Slatina'' na k.č. broj 2563 k.o. Trpinja 20. prosinca 2018. 431,58 KB
  Rješenje POPEM – ''Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja'' na k.č. broj 957, 960 i 1140 k.o. Podgrađe 17. prosinca 2018. 428,66 KB
  Rješenje o dopuštenju – ''Uspostava i uređenje poučne staze Stari hrastovi – Trizlovi'' na području spomenika prirode ''Hrastovi u Drenovcima'' 12. prosinca 2018. 638,8 KB
  Rješenje POPEM – ''Rekonstrukcija upravne zgrade sa mrtvačnicom Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i izgradnja dijela čvrste ograde oko objekta'' na k.č. broj 6595/6 k.o. Vukovar 12. prosinca 2018. 418,75 KB
  Rješenje o produženju roka važenja – ''Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin'' 11. prosinca 2018. 360,08 KB
  Rješenje - ''Uspostava i uređenje poučne staze ''Stari hrastovi - Trizlovi'' na k.č. broj 954/4 i 954/5 k.o. Đurići 06. prosinca 2018. 455,5 KB
  Rješenje – ''Uspostava i uređenje poučne staze ''Sotinska ada'' na k.č. broj 1460/6 i 1460/10 k.o. Sotin 27. studenog 2018. 432,56 KB
  Rješenje – OPUO – ''Izgradnja smještajnih objekata – bungalova'' na k.č. broj 1499 k.o. Vukovar 20. studenog 2018. 881,45 KB
  Rješenje - Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratolom s pritokom Okut u VSŽ 09. listopada 2018. 1,63 MB
  Rješenje - ''Izgradnja šumske ceste'' na k.č. broj 939, 1020, 1022, 1023, 1024 i 1026 k.o. Podgrađe – UŠP Vinkovci 13. rujna 2018. 442,76 KB
  Rješenje - ''Uređenje Vukovarske (male) ade'' na k.č. broj 7071 k.o. Vukovar – Posebni rezervat ''Vukovarske dunavske ade'' 13. rujna 2018. 470,25 KB
  Rješenje o dopuštenju - ''Izgradnja poučne staze i pratećeg sadržaja'' na k.č. broj 5971/4 k.o. Vinkovci II u zaštićenom području park šume ''Kanovci'' 29. kolovoza 2018. 501,62 KB
  Rješenje - ''Uspostava i uređenje poučne staze Kunjevci'' na k.č. broj 5977/1, 5977/2, 5977/3, 5977/5, 6079/1, 6079/14, 6079/15, 6079/16 i 6079/19 k.o. Vinkovci II – UŠP Vinkovci 10. kolovoza 2018. 438,31 KB
  Rješenje - ''Dionica D – potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u Gradu Vukovaru'' – OPUO 10. kolovoza 2018. 1,24 MB
  Rješenje – ''Izgradnja mrtvačnice'' na k.č. broj 59/2 k.o. Mohovo – Grad Ilok 12. lipnja 2018. 400,49 KB
  Rješenje – ''Izgradnja poslovne zgrade'' na k.č. broj 6704 k.o. Vukovar 30. travnja 2018. 409,34 KB
  Rješenje – ''Sustav navodnjavanja Lipovac'' u k.o. Lipovac 25. travnja 2018. 705,87 KB
  Rješenje - ''Rekonstrukcija postojeće zgrade poslovne namjene – promjena namjene i dogradnja'' na k.č. broj 1687 i 1688 k.o. Vinkovačko Novo Selo 28. ožujka 2018. 415,17 KB
  Rješenje - ''Izgradnja skladišta peleta sa pakirnicom i prostorom za radnike i otvorenog skladišta trupaca sa manipulativnim površinama'' na k.č. broj 2235/2 k.o. Županja 28. ožujka 2018. 420,13 KB
  Rješenje – ''2D seizmičko snimanje na istražnom prostoru SA-10'' 28. ožujka 2018. 500,7 KB
  Rješenje - ''Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda'' na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna 28. ožujka 2018. 860,73 KB
  Rješenje - ''Podno skladište žitarica'' na k.č. broj 707 k.o. Bobota 28. ožujka 2018. 421,44 KB
  Rješenje – ''Javna rasvjeta Ulice braće Radić'' na k.č. broj 1882/2, 1882/5 i 2261/1 k.o. Bošnjaci 28. ožujka 2018. 423,58 KB
  Rješenje - “SVK za FTTC, Županja'', na k.č. broj 2355/1, 3350/1, 479/23, 470/3, 469, 3546, 3538 k.o. Županja 20. veljače 2018. 443,48 KB
  Rješenje -“SVK za O.Š. I.G. Kovačić, Štitar '', na k.č. broj 363/2, 362, 887, 896/1, 886, 699 k.o. Štitar 07. veljače 2018. 452,7 KB
  Rješenje -“Sustav navodnjavanja Ervenica” 07. veljače 2018. 592,07 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade na završetku lukobrana, na lokaciji – Vukovar, desna obala Dunava od stac. 1331+378“ 26. siječnja 2018. 478,47 KB
  Rješenje - ''Farma svinja – građevina za krmače (Pr), odgajalište (Pr) i tovilište (Pr) sa popratnim sadržajem'', na k.č. broj 410/9 k.o. Šarengrad 12. siječnja 2018. 451,3 KB
  Rješenje - „Rasvjeta nogometnog igrališta N.K. “Graničar” Županja, na k.č. br. 823/1, k.o. Županja“ 12. siječnja 2018. 439,92 KB
  Rješenje - “SVK Plodine Županja'', na k.č. broj 3866/1, 3723, k.o. Županja 12. siječnja 2018. 424,63 KB
  Rješenje - “FTTN Županja – Baruna Trenka'', na k.č. broj 3599/1, k.o. Županja 12. siječnja 2018. 435,4 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 13", Drenovci, - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV „Drenovci 13“, Drenovci, -KB NN iz KTS 10(20)/0,4 kV „Drenovci 13”, Drenovci - prijedlog parcelacije, na k.č. br. 934/2, 930/1, 932, 931, 1015/1, 1015/2, 954/2, 954/1 k.o. Đurići“ 18. prosinca 2017. 468,89 KB
  Rješenje -„Izgradnja javne rasvjete dijela Savske ulice, od k.č.br. 647 k.o. Račinovci do rijeke Save u Račinovcima, na k.č. br. 646, 1844, 1645/2, 1910, 1644/2, 1646, k.o. Račinovci“ 01. prosinca 2017. 430,5 KB
  Rješenje -„Građenje građevine javne i društvene namjene – lovački dom sa višenamjenskom dvoranom, 2. skupine, na k.č. br. 1311/1, k.o. Privlaka“ 01. prosinca 2017. 404,34 KB
  Rješenje -“Izgradnja gospodarske građevine – postrojenja za proizvodnju betona na k.č.br. 1344/1 k.o. Štitar“ 01. prosinca 2017. 1,16 MB
  Rješenje – Izgradnja sortirnice i prešaone papira 06. studenog 2017. 401,15 KB
  Rješenje - "Izgradnja građevine SVK za BP Nuštar centar, na k.č. br. 1765, 1775, 350/1, 349, 348, k.o. Nuštar" 30. listopada 2017. 448,38 KB
  Rješenje - "Šumske ceste u Gospodarskoj jedinici Dubovica, na k.č. br. 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 i 1138, k.o. Podgrađe" 20. listopada 2017. 470,47 KB
  Rješenje - "Šumske ceste u Gospodarskoj jedinici Slavir 128/139 i Slavir 149/156, na k.č. br. 953, 954/5, 956, 964/1, 965/1, 965/10, 965/11, 973, 994, 957/6, 959/5, 964/1, , k.o. Donje Novo Selo" 12. listopada 2017. 489,98 KB
  Rješenje -„Arheološki park Vučedol – dogradnja obaloutvrde s pontonima za čamce i riječnom skelom, na dijelu k.č.br. 7065 i dijelu k.č.br. 7066, k.o. Vukovar“ 19. rujna 2017. 796,88 KB
  Rješenje - „Komunalno pristanište “Vučedol” na desnoj obali rijeke Dunav na RKM 1328+000“ 19. rujna 2017. 605,52 KB
  Rješenje -"Izgradnja šumske ceste „Sotinska ada”, na k.č. br. 1460/11 i 1460/7, k.o Sotin" 19. rujna 2017. 544,16 KB
  Rješenje - Izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ 08. rujna 2017. 288,38 KB
  Rješenje -„Izgradnja građevine infrastrukturnog sustava radne zone “Ambarine” Gradište, na k.č. br. 2264/6, 3468, 3469, 3454/11, 3455/4, 3454/7, k.o. Gradište“ 07. rujna 2017. 447,43 KB
  Rješenje – "Izgradnja biciklističke staze Tovarnik - Ilača, na k.č. br. 1945/1, 1945/2, k.o. Ilača i k.č. br. 3600, 2525/1, 2526, 2527, 3614, k.o. Tovarnik" 07. rujna 2017. 440,57 KB
  Rješenje - „Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1331 na području Grada Vukovara“ 04. rujna 2017. 373,83 KB
  Rješenje - Izgradnja benzinske postaje sa pratećim sadržajem, na k.č. br. 468/1, k.o. Otok 28. kolovoza 2017. 448,84 KB
  Rješenje - „Izgradnja građevine infrastrukturnog sustava poslovne zone Ilok, na k.č.br 2885, 2886, 2887, 10092, k.o. Ilok“ 31. srpnja 2017. 446,31 KB
  Ispravak rješenja - Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1331 na području Grada Vukovara 25. srpnja 2017. 374,08 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Stari Jankovci 8 ", Stari Jankovci; - KTS 10(20)/0,4kV "Stari Jankovci 9 ", Stari Jankovci 24. srpnja 2017. 490,03 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade za smještaj poljoprivrednih proizvoda i strojeva, mjeriteljske kućice, kolne vage, prometne površine i kolnog ulaza, na k.č. br. 570, 572, 573, 574, k.o. Šidski Banovci“ 17. srpnja 2017. 422,87 KB
  Rješenje - „Izgradnja nerazvrstane ceste, na k.č. br. 688, 1224 k.o. Opatovac“ 17. srpnja 2017. 406,45 KB
  Rješenje - „Izgradnja spremnika za kruti stajski gnoj na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, na k.č. br. 1719, k.o. Stari Mikanovci“ 13. srpnja 2017. 943,01 KB
  Rješenje - „Uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1331 na području Grada Vukovara“ 06. srpnja 2017. 1,97 MB
  Rješenje - “Retencije/akumulacije Drljanski potok” 26. lipnja 2017. 547,97 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i izgradnja županijske ceste Ž4194;D46 – Novi Jankovci – Ž4172, na k.č. br. 1742 k.o. Stari Jankovci i k.č. br. 1111, 1109, 1071, 1108, 1107/1, 1062/3, 1106, 1096/2, 1105, 1061/2, 1229, 1103, k.o. Novi Jankovci“ 19. lipnja 2017. 534,67 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija stambene zgrade u stambeno poslovnu - dogradnja poslovnog dijela - ugostiteljsko – turističke djelatnosti, dogradnja pomoćne zgrade – gospodarske namjene, na k.č.br. 130, k.o. Šarengrad“ 19. lipnja 2017. 521,05 KB
  Rješenje - „Izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu D2 na dionici: Vukovar - Sotin, na k.č. br. 6680/1 i na dijelu 6595/17, 6595/3, 6595/1, 6592, k.o. Vukovar, na k.č. br. 61, 2/2, 2/1, i na dijelu k.č. br. 1, k.o. Grabovo, na k.č. br. 1465 i na dijelu k.č. br. 1511, 1158, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1160, 1161, 1162, k.o. Sotin“ 31. svibnja 2017. 585,43 KB
  Rješenje - Izmjene i dopuname dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke JET-SET d.o.o. 30. svibnja 2017. 197,92 KB
  Rješenje - “Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin” 29. svibnja 2017. 551,14 KB
  Rješenje - "Crpna stanica teča na Savi kod Račinovaca" 24. svibnja 2017. 285,5 KB
  Rješenje - „Izgradnja centara za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja “Slavonska kuća”, na k.č. br. 1339 i 1340, k.o. Bošnjaci“ 16. svibnja 2017. 493,94 KB
  Rješenje - ''Izgradnja tlačnog cjevovoda za pretovar pijeska'' na k.č. broj 7075/6, 528/5, 7131/2, 523/7, 523/6, 523/2, 1043/4, 7096/1, 1298/3 i 7097 k.o. Vukovar 15. svibnja 2017. 200,68 KB
  Rješenje - ''Izgradnja civilnog strelišta'' na k.č. broj 2179/1 i 2179/2 k.o. Babina Greda 15. svibnja 2017. 201,55 KB
  Rješenje o produženje o cijene o potrebi procjene utjecaja na okoliš:"Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut" 26. travnja 2017. 349,62 KB
  Rješenje - „Izgradnja javne zgrade za sport i rekreaciju s tribinama (P+1), na k.č. br. 276 k.o. Borovo“ 25. travnja 2017. 561,76 KB
  Rješenje - „Izgradnja -DV i KB 10(20) kV Gaboš – Karadžićevo i KB 10(20) kV priključni za SBTS Zorić, na k.č. br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802, 803 k.o. Gaboš , 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621, 584 k.o. Karadžićevo“ 25. travnja 2017. 561,37 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Novo Selo 10 ", Vinkovci - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV „Novo Selo 10“, Vinkovci - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Novo Selo 10“, Vinkovci, na k.č. br. 486/1, 489, 1599, 933, 1590/1, 472, 473, 457, 1255/1 k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 25. travnja 2017. 568,12 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade poljoprivredne namjene, na k.č. br. 157/2 k.o. Retkovci“ 25. travnja 2017. 532,62 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta prilazne ceste nogometnog igrališta u Komletincima, na k.č. br. 2424, 1389/1, 1389/2, 1390/2, 1390/1, k.o. Komletinci“ 12. travnja 2017. 271,81 KB
  Rješenje - „Uređenje obalnog dijela uz Bioekološko edukacijski centar „Virovi“, na k.č. br. 2630 k.o. Komletinci“ 12. travnja 2017. 280,69 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Blata-Cerna", Cerna, na k.č. br 106/1, 646, 648, 192, 193, 240, 575/1 k.o. Šiškovci i k.č. br. 3030, 3034, 3004/1, 3005/1, 3005/2 k.o. Cerna“ 12. travnja 2017. 549,59 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine – nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, skladištenje i preradu voća i povrća, na k.č. br. 141, k.o. Drenovci“ 12. travnja 2017. 567,56 KB
  Rješenje - „Izgradnja spremišta poljoprivredne mehanizacije, staje za 15 UG-junad 6-12 mjeseci sa gnojnicom i osočnom jamom i silos za smještaj stočne hrane, na k.č. br. 4697,dio 4698/1 i 4698/2, k.o. Bošnjaci“ 12. travnja 2017. 559,48 KB
  Rješenje - „Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra (P+2) i pratećih sadržaja, na k.č. br. 519/1k.o. Babina Greda“ 12. travnja 2017. 281,91 KB
  Rješenje -„Izgradnja zgrade društvene namjene (P) – dječji vrtić u Trpinji, na k.č. br. 540/2 k.o. Trpinja“ 27. ožujka 2017. 492,95 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste, na k.č. br. 1584, 1590, 1565, 1594, 1591/1, 1593, k.o. Retkovci“ 27. ožujka 2017. 509,65 KB
  Rješenje - „Izgradnja građevine za sortiranje i skladištenje voća i povrća, na k.č. br. 76 k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 27. ožujka 2017. 514,81 KB
  Rješenje - „Izgradnja reciklažnog dvorišta, na k.č. br. 1132/1 k.o. Drenovci“ 27. ožujka 2017. 502,67 KB
  Rješenje - „Izgradnja spremišta poljoprivredne mehanizacije, na k.č. br. 76 k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 27. ožujka 2017. 506,86 KB
  Rješenje - „Izgradnja reciklažnog dvorišta za područje Općine Trpinja, na k.č. br. 195 k.o. Trpinja“ 22. ožujka 2017. 519,42 KB
  Rješenje - „Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Ulici Novi šor u Trpinji, na k.č. br. 2462/2 k.o. Trpinja“ 22. ožujka 2017. 510,85 KB
  Rješenje - „Izgradnja nerazvrstane ceste, na k.č. br. 2581, 2504, 2583 k.o. Trpinja“ 22. ožujka 2017. 505,28 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija: Dogradnja gospodarske zgrade – nadstrešnica za skladištenje plastike i plastične ambalaže, na k.č. br. 1746/2 k.o. Privlaka“ 22. ožujka 2017. 544,6 KB
  Rješenje - „Izgradnja spojne ceste u Vukovaru od Ulice bana J. Jelačića do UPOV-a, na k.č. br 4003/2, 4000/1, 4001/2, 4002/3, 4000/4, 7068/1, 7068/18 k.o. Vukovar“ 06. ožujka 2017. 535,13 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta pomoćnog sportskog terena „HNK Mitnica“, na dijelovima k.č. br. 5000, 5001, 5002, 5062, 5064/1, 5079, 5080 k.o. Vukovar“ 06. ožujka 2017. 525,54 KB
  Rješenje - „Složena gospodarska građevina poljoprivredne namjene – dogradnja silosa i spremište poljoprivredne mehanizacije, na k.č. br. 1152 k.o. Stari Mikanovci“ 06. ožujka 2017. 506,89 KB
  Rješenje - „Dogradnja spremišta poljoprivredne mehanizacije, na k.č. br. 1096/1, 1096/3, 1097, 1098, 1099 k.o. Retkovci“ 06. ožujka 2017. 517,19 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine – farma za uzgoj tovnih svinja do 6 mjeseci – 52 UG, na k.č. br. 2589 k.o. Gradište“ 06. ožujka 2017. 541,15 KB
  Rješenje - „Izgradnja poljoprivredne zgrade – podno skladište, na k.č. 262/2 k.o. Donje Novo Selo“ 22. veljače 2017. 557 KB
  Rješenje - „Izgradnja parkirališta – 11 PGM u ulici Matije Gupca, Bogdanovci, na k.č. br 495/2 k.o. Bogdanovci“ 22. veljače 2017. 555,07 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine: staja za uzgoj muznih krava – 50 UG sa trenč silosom i spremištem poljoprivredne mehanizacije, na k.č. br. 103/1, 103/2 i 103/3, k.o. Drenovci“ 20. veljače 2017. 535,14 KB
  Rješenje - „Izgradnja višestambene zgrade u Vinkovcima, na k.č. br. 3079, k.o. Vinkovci I“ 20. veljače 2017. 534,81 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici I.L. Ribara u Markušici, na k.č. br. 1938, 1937, 1933, k.o. Markušica“ 20. veljače 2017. 534,29 KB
  Rješenje - „Izgradnja javne rasvjete Ulice Toljani, Ulice A.M. Reljkovića, Ulice Franje Hanamana, Ulice Matije Gupca, Ulice A.Starčevića, Ulice Josipa Kozarca, Ulice Vladimira Nazora i odvojcima istih u Drenovcima 20. veljače 2017. 577,94 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Nova u Markušici, na k.č. br. 1947, 1948, 1934, k.o. Markušica“ 20. veljače 2017. 523,22 KB
  Rješenje - „Izgradnja složene gospodarske građevine poljoprivredne namjene – silos i sušara sa prijemom, nadstrešnicom i mosnom vagom, na k.č. br 1764/1 k.o. Petrovci“ 15. veljače 2017. 520,9 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija poslovne građevine u višestambeno-poslovnu građevinu u Vinkovcima, ulica Bana Jelačića 35, na k.č. br 2878 k.o. Vinkovci I“ 15. veljače 2017. 529,21 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste (Put u ulici Bošnjaci) u Ivankovu, na k.č. br. 3000/149, 3000/151, k.o. Ivankovo“ 15. veljače 2017. 536,65 KB
  Rješenje - „Izgradnja javne rasvjete ulice J.J. Strossmayera i Županijske ulice u Štitaru, na k.č. br 887, 897, 2221 k.o. Štitar“ 15. veljače 2017. 506,9 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta ulice Vladimira Nazora i ulice Majke Terezije, na k.č. br 691/2, 691/1, 2242, 2248/1, 2248/2, 2255, 5964 k.o. Bošnjaci“ 15. veljače 2017. 511,79 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici M. Gupca u Tovarniku, na k.č. br 3610, 3597, 3601/32, 3601/33 k.o. Tovarnik“ 15. veljače 2017. 515,59 KB
  Rješenje - „Izgradnja javne rasvjete spojne ceste između Ulice dr. F. Račkog i Aleje Matice Hrvatske u Županji, na k.č. br 788/2, 3926/1, 3890, 3925/1, 3913 k.o. Županja“ 15. veljače 2017. 511,53 KB
  Rješenje - „Izgradnja pomoćne zgrade – drvarnica, ljetna kuhinja, garaža, sanitarni čvor, ostava i spremište za alat (p) u Županji, na k.č. br 1320/1 k.o. Županja“ 15. veljače 2017. 515,49 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hercegovačkoj ulici u Tovarniku, na k.č. br 3612, 3597, 3615 k.o. Tovarnik“ 15. veljače 2017. 515,59 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici Vrljevac u Tovarniku, na k.č. br 3607, 3609 k.o. Tovarnik“ 15. veljače 2017. 504,71 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV", Vukovar, na k.č. br 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21, 7068/22 k.o. Vukovar“ 15. veljače 2017. 533,99 KB
  Rješenje - „Izgradnja stambene zgrade sa garažom u Vinkovcima, Trg J. Runjanina 7, na k.č. br 1236 k.o. Vinkovci I“ 15. veljače 2017. 515,7 KB
  Rješenje - „Izgradnja višestambeno – poslovne zgrade (P+4)“, u ulici A. Starčevića 54B, k.č. br. 654, k.o. Vinkovci I“ 15. veljače 2017. 516,63 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i izgradnja županijske ceste Ž-4194, na k.č. br. 1742 k.o. Stari Jankovci i k.č. br. 1111, 1109, 1071, 1108, 1107/1, 1106, 1105, 1229, 1103, 1100 k.o. Novi Jankovci“ 02. veljače 2017. 417,88 KB
  Rješenje - „Izgradnja para autobusnih stajališta na državnoj cesti DC46 u Ivankovu, na k.č. br. 4341 k.o. Ivankovo“ 20. siječnja 2017. 533,26 KB
  Rješenje - „Nasipavanje poljskih putova - otresnica, na k.č. br. 1377 k.o. Jarmina“ 20. siječnja 2017. 529,89 KB
  Rješenje - „Izgradnja nogostupa Šiškovci - Cerna, na k.č. br. 149/2 i 646 k.o. Šiškovci i k.č. br. 2901 k.o. Cerna“ 20. siječnja 2017. 535,12 KB
  Rješenje - „Uređenje obalnog dijela uz Bioekološko edukacijski centar „Virovi“, na k.č. br. 2630 k.o. Komletinci“ 18. siječnja 2017. 661,88 KB
  Rješenje - “Rekonstrukcija doma za starije i nemoćne – izgradnja stambenog paviljona, na k.č. br. 2909/5 k.o. Ilok“ 18. siječnja 2017. 908,47 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Sopot", Rokovci, na k.č. br. 308/2, 1165, 309/2, k.o. Rokovci i na k.č. br. 6271/1, 6271/6, 5971/2, 5971/3, 5971/4, 5971/9 k.o. Vinkovci II“ 18. siječnja 2017. 811,16 KB
  Rješenje - „Izgradnja - SBTS 10(20)/0,4kV "Slakovci 9", Slakovci, KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4kV "Slakovci 9", Slakovci MR NN i KB NN rasplet SBTS 10(20)/0,4kV "Slakovci 9", Slakovci, na k.č. 1939, 631 k.o. Slakovci“ 10. siječnja 2017. 511,93 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta u ulicama, S. Popovića, Pere Cara, V. Karadžića, Grobljanska, I.L. Ribara, Šodolovačka, Nova u Markušici, na k.č.br. 173,238/2, 471,1283/2,1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1947, 2099, 2120 k.o. Markušica“ 10. siječnja 2017. 513,59 KB
  Rješenje - „Priključenje zdenca MZ-2 na vodocrpilište Mohovo, na k.č. 877, 156, 154, 876, 876/1, 153, 152, 790, 792, 795, 205/1 k.o. Mohovo“ 10. siječnja 2017. 517,46 KB
  Rješenje - „Izgradnja tribina na nogometnom igralištu NK „Hajduk“ u Tovarniku, na k.č. 2780/1 k.o. Tovarnik“ 10. siječnja 2017. 547,82 KB
  Rješenje - „Gospodarska građevina – spremnik za kruti stajski gnoj, na k.č. 1719 k.o. Stari Mikanovci“ 10. siječnja 2017. 573,03 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – zgrada Općine Nijemci, dogradnja Centra za potporu poduzetnicima, na k.č. 426 k.o. Nijemci“ 03. siječnja 2017. 343,26 KB
  Rješenje - „Dogradnja dijela građevina poslovno – gospodarskog kompleksa – pakirnica i sortirnica povrća u Lipovcu, na k.č. br. 747/4, 737/4 i 737/3, k.o. Lipovac“ 22. prosinca 2016. 400,76 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija - dogradnja pilane – pilanska prerada i skladište elemenata u Vinkovcima, na k.č. br. 687/2, k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 22. prosinca 2016. 347,15 KB
  Rješenje - „Složena gospodarska građevina poljoprivredne namjene – dogradnja 4 silosa i spremišta poljoprivrednih proizvoda, na k.č. br. 1137/1, k.o. Slakovci“ 14. prosinca 2016. 786,67 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i dogradnja prodajnih i skladišnih prostora i prenamjena dijela skladišnog prostora u prodajni u Vinkovcima, na k.č. br. 2980/2, k.o. Vinkovci I“ 14. prosinca 2016. 774,45 KB
  Rješenje - „Složena gospodarska građevina – skladište smrznute robe s pratećim objektima – strojarnica i trafostanica u Vinkovcima, na k.č. br. 160/1, 160/10, 160/9, 160/5 i 160/8, k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 14. prosinca 2016. 730,55 KB
  Rješenje - „Izgradnja centra za sušenje drva, na k.č. br. 3649/1, k.o. Babina Greda“ 14. prosinca 2016. 563,01 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Srijemskoj ulici u Bapskoj, na k.č. br. 3802, 3725, 3806, k.o. Bapska“ 14. prosinca 2016. 748,22 KB
  Rješenje - „Izgradnja lučnog pješačko-biciklističkog mosta i izgradnja pješačkih staza, dio na k.č.br. 2460 k.o. Nijemci , dio k.č.br. 850 , 957,215, 960,961,882/3,881 k.o. Podgrađe“ 06. prosinca 2016. 573,94 KB
  Rješenje -„Rekonstrukcija, prenamjena i dogradnja postojeće stambene zgrade u centru za potporu poduzetnicima, na k.č. br. 5678 k.o. Vinkovci“ 06. prosinca 2016. 551,95 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i dogradnja stambene i izgradnja pomoćne zgrade u Đeletovcima, na k.č. br. 200/16 k.o. Vinkovci“ 06. prosinca 2016. 551,56 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajem i uređenjem okoliša, na k.č. br. 2334/1 k.o. Otok“ 06. prosinca 2016. 540,21 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici kralja Tomislava u Nuštru, na k.č. br. 1781, 1780, 1782 k.o. Nuštar“ 06. prosinca 2016. 547,72 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Kneza Domagoja u Vinkovcima, na k.č. br. 3022/136, 3022/138, 3022/139, 3685/61, 3685/62, 3685/63, 3685/152, 3685/186, 3685/187, 3685/197, 3685/198, 6754 k.o. Vinkovci“ 06. prosinca 2016. 581,58 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija infrastrukturne građevine: Nerazvrstana cesta i parkiralište u školskoj ulici, na k.č. br. 1587, 1599, 1590/1, 1600 k.o. Vinkovačko Novo Selo“ 06. prosinca 2016. 561,29 KB
  Rješenje - „Izgradnja infrastrukturne građevine: Nerazvrstana cesta te dogradnja vodovodne i kanalizacijske mrežeu ulici Dragutina Žanića-Karle, na k.č. br. 5950/24, 5950/35, 6160/6, 6280/1 k.o. Vinkovci II“ 06. prosinca 2016. 585,73 KB
  Rješenje - „Izgradnja tehnološkog centra, na k.č. br. 395/26 k.o. Vukovar“ 06. prosinca 2016. 555,42 KB
  Rješenje - Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski serpentin 29. studenog 2016. 1,14 MB
  Rješenje - „Dogradnja kanalizacije u ulici Petri skela u Vukovaru na k.č. br. 4039, 4040/1, 4040/14, 4014/16, 4047/3, 4047/4, 4047/8, 4047/14, 4047/16, 4047/19, 6724/1, 6811, 6833, 6834, 6837, 6843, 6849, 6850/7, 6857, 6908 i 7206 k.o. Vukovar“ 24. studenog 2016. 646,97 KB
  Rješenje - „Izgradnja prometnice na k.č. br. 1437, 1453, 1343 k.o. Posavski Podgajci“ 23. studenog 2016. 474,39 KB
  Rješenje - Dozvola za gospodarenje otpadom - Cestorad d.d. 17. studenog 2016. 1002,97 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta Velebitske i Ratarske ulice, na k.č. br. 1902, 3448, 4400, k.o. Otok“ 10. studenog 2016. 596,12 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade javne namjene – mrtvačnica, parkiralište i kolni prilaz, na k.č. br. 99, k.o. Vinkovački Banovci“ 10. studenog 2016. 594,54 KB
  Rješenje - „Izgradnja - DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18", Gunja - KB 10(20)kV priključni za DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18" Gunja - Kabelska kanalizacija i signalni kabel od DTS „Gunja 18“ do novog SB 315/12, na k.č. 433/4, 2305, 2251, 2235 k.o. Gunja“ 10. studenog 2016. 642,74 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija dijela Oroličke ulice u naselju Berak, na k.č. br. 1188, 1122, 1010, 1130, k.o. Berak“ 07. studenog 2016. 578,82 KB
  Rješenje - „Izgradnja zaštitnog zida na gospodarskoj građevini u Vinkovcima, na k.č. br. 4498/22, k.o. Vinkovci“ 07. studenog 2016. 566,7 KB
  Rješenje - „Izgradnja parkirališta ispred groblja u Tompojevcima, na k.č. br. 570/1, 1135/2, k.o. Tompojevci“ 07. studenog 2016. 578,47 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrada na seljačkom gospodarstvu, na k.č. br. 215, k.o. Podgrađe“ 26. listopada 2016. 628,45 KB
  Rješenje - „Dogradnja piste za stajnjak, jame za gnojnicu i trenč silosa na farmi muznih krava kapaciteta 102 UG, na k.č. br. 2237 k.o. Drenovci“ 26. listopada 2016. 600,91 KB
  Rješenje - „Izgradnja dva parkirališta i pješačkih staza u ulici Bošnjaci u naselju Ivankovo, na k.č. br. 4341, k.o. Ivankovo“ 26. listopada 2016. 583,33 KB
  Rješenje - „Izgradnja poslovne zgrade, pomoćnih zgrada i manipulativnih površina u Gospodarskoj zoni Vukovar, na k.č. br. 395/19 k.o. Vukovar“ 26. listopada 2016. 631,53 KB
  Rješenje - „Izgradnja benzinske postaje sa pratećim sadržajima i kolnim ulazom u Vinkovcima, na k.č. br. 5623/21 k.o. Vinkovci II“ 25. listopada 2016. 607,82 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija sustava odvodnje područja centar na području grada Županje 25. listopada 2016. 777,75 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Doma zdravlja u Vukovaru, na k.č. br. 3578/1 k.o. Vukovar“ 21. listopada 2016. 585,87 KB
  Rješenje - „Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici V. Karadžića u naselju Markušica, na k.č. br. 1937 i 1934, k.o. Markušica“ 14. listopada 2016. 565,08 KB
  Rješenje - „Izgradnja poljoprivredne građevine za smještaj mehanizacije, na k.č. br. 1680 k.o. Tovarnik“ 11. listopada 2016. 544,26 KB
  Rješenje - „Izgradnja višestambene zgrade u Vinkovcima, u ulici Dragutina Žanića – Karle, na k.č. br. 5663/4, k.o. Vinkovci II“ 11. listopada 2016. 569,39 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade javne namjene (P+1) – lovački dom Bapska, na k.č. br. 1388/18 k.o. Bapska“ 11. listopada 2016. 549,64 KB
  Rješenje - „Izgradnja reciklažnog dvorišta za područje općine Markušica, na k.č. br. 1251/2 i 2145, k.o. Markušica“ 11. listopada 2016. 577,46 KB
  Rješenje - Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci, - KB 10(20)kV od PTTS 10(20)/0,4kV „Novi Jankovci 1“ do KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Novi Jankovci 4", Novi Jankovci - KB 10(20)kV od KTS "Novi Jankovci 4" do ŽSTS "Privlaka 3" 03. listopada 2016. 659,81 KB
  Rješenje - Izgradnja javne rasvjete u ulici Dore Pejačević u Vukovaru, na k.č. br. 3445, 7139, 2452 k.o. Vukovar 03. listopada 2016. 580,05 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „H.D. Genschera 2“, Vinkovci, na k.č.br. 5599/1 k.o. Vinkovci“ 27. rujna 2016. 537,83 KB
  Rješenje - „Izgradnja – SVK, Cu_32_Nijemci - izmještanje UPS-a, na k.č.br. 430, 859, 860, 861, 866, 857, 2465/1, 2659, 2504, 96, k.o. Nijemci“ 27. rujna 2016. 587,32 KB
  Rješenje - „Izgradnja – - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Vinkovački Banovci 1“, Vinkovački Banovci i MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Vinkovački Banovci 2“, Vinkovački Banovci, na k.č.br. 503/1, 489 k.o. Vinkovački Banovci“ 20. rujna 2016. 606,41 KB
  Rješenje - „Izgradnja – MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Topolje“, Ivankovo, na k.č.br. 3711, 4548, 1366/2, 4250, 4547, 4553, 4251, 4545 k.o. Ivankovo“ 20. rujna 2016. 557,16 KB
  Rješenje -„Izgradnja javne rasvjete Gunjanske ulice u Rajevu Selu, na k.č.br. 1230 k.o. Rajevo Selo“ 20. rujna 2016. 564,96 KB
  Rješenje -„Izgradnja poslovne zgrade - benzinske postaje s prodavaonicom, caffe barom, vulkanizerskom i automehaničarskom radionicom i samouslužnom autopraonicom na k.č. br. 633/1 k.o. Otok“ 20. rujna 2016. 594,99 KB
  Rješenje - „Izgradnja – KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Komletinci 6“ Komletinci, na k.č.br. 1389/3, 2424 k.o. Komletinci“ 20. rujna 2016. 554,53 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Šarengrad, na k.č. 1, 31, 38, 39, 44, 53, 66, 165, 190, 222, 232, 258, 273, 281, 298, 326, 356, 378, 1090, 1231/2, 1488, 1489, 2557, 2559, 2578, 2598, 2599, 2600 i 2601 k.o. Šarengrad“ 20. rujna 2016. 593,79 KB
  Rješenje - „Izgradnja – KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borinačka“, Vinkovci, na k.č.br. 4555/2, 4555/1, 4513/1, 4558, 4556, 4458/2, 4530, 4532/1, 4432/3 k.o. Vinkovci“ 20. rujna 2016. 582,6 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija (prenamjena) poslovne zgrade u prostor za obavljanje zdravstvene djelatnosti: ordinacija djelatnosti pedijatrije u Otoku, na k.č.br. 1327 k.o. Otok“ 20. rujna 2016. 565,95 KB
  Rješenje - „Izgradnja – KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Komletinci 1“ Komletinci, na k.č.br. 934, 935, 940 k.o. Komletinci“ 20. rujna 2016. 549,8 KB
  Rješenje - „Izgradnja pomoćnih zgrada u Trpinji, na k.č. br. 191/2 k.o. Trpinja“ 01. rujna 2016. 543,91 KB
  Rješenje - „Izgradnja javne rasvjete dijela državne ceste DC2 od Memorijalnog groblja do ulice Vučedol i ulice Vučedol do Muzeja Vučedolske kulture, na k.č. br. 6680/1, 7052/1, 7052/2, 7052/3, 7053, 7054/3, 7054/4, 7054/1 k.o. Vukovar“ 01. rujna 2016. 631,24 KB
  Rješenje - „Izgradnja – KB 10(20) kV od novog SB 3150/12 KB OLR do postojećeg tropolnog okretnog rastavljača (TOR), na k.č. 2607, 2237, k.o. Gunja“ 01. rujna 2016. 562,98 KB
  Rješenje - „Izgradnja stambene zgrade u Cerni, Kolodvorska 36, na k.č. br. 1654 k.o. Cerna“ 01. rujna 2016. 533,13 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija zgrade i sportske dvorane (dogradnja i nadogradnja) osnovne škole Nikole Andrića, izgradnja parkirališta i sportskih terena u Vukovaru, Voćarska 1, Vukovar, na k.č. 2704, k.o. Vukovar“ 01. rujna 2016. 577,87 KB
  Rješenje - „Krajobrazno uređenje područja - poučno ophodna staza “Virgrad", na k.č. br. 2736 i dio 2742, k.o. Komletinci, te k.č. br. 10218/1 k.o. Bošnjaci“ 01. rujna 2016. 653,36 KB
  Rješenje - Centar PCBR Vukovar 24. kolovoza 2016. 635,79 KB
  Rješenje - ''Sanacija rampe za spust čamaca na desnoj obali rijeke Dunav na rkm 1331+520, na k.č. br. 7068/1 k.o. Vukovar'' 17. kolovoza 2016. 559,46 KB
  Rješenje - ''Rekonstrukcija gospodarske zgrade (P+1) – skladište poljoprivrednih strojeva u Iloku, na k.č. broj 2782/1, k.o. Ilok'' 17. kolovoza 2016. 565,58 KB
  Rješenje - ''Rekonstrukcija stambene zgrade (P) u Tovarniku, ul. Ante Starčevića 15, na k.č. broj 1628, k.o. Tovarnik'' 17. kolovoza 2016. 553,21 KB
  Rješenje - ''Javna rasvjeta ulice Ljudevita Gaja u Bošnjacima, na k.č. broj 2242 i 2243 k.o. Bošnjaci'' 17. kolovoza 2016. 549,13 KB
  Rješenje - ''Rekonstrukcija gospodarskih građevina za preradu drva i proizvodnju furnira s pratećim sadržajima u gospodarskoj zoni u Otoku, na k.č. broj 633/2, k.o. Otok'' 17. kolovoza 2016. 592,11 KB
  Rješenje - ''Izgradnja stambene zgrade u ulici Marinka Petrušića 33B, u Tovarniku, na k.č. broj 1442/2, k.o. Tovarnik'' 17. kolovoza 2016. 546,34 KB
  Rješenje - „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bogdanovci" 26. srpnja 2016. 538,78 KB
  Rješenje - „Izgradnja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže ID 3301a VU Vinkovci east VIPnet d.o.o., na postojećoj poslovnoj zgradi u Ulici kralja Zvonimira 68, Vinkovci, na k.č. br. 1281/1 k.o. Vinkovci" 21. srpnja 2016. 617,36 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine – spremište poljoprivrednih proizvoda, silos za silažu (trenč silos) u Negoslavcima, na k.č. br. 1128, k.o. Negoslavci" 21. srpnja 2016. 570,14 KB
  Rješenje - „Izgradnja pomoćne zgrade – garaža, drvarnica i spremište za alat (P) u Iloku, Stjepana Radića 66, na k.č. br. 2747/4, k.o. Ilok" 20. srpnja 2016. 550,82 KB
  Rješenje - „Složena gospodarska građevina poljoprivredne namjene – silos i sušara sa prijemom, spremište mehanizacije sa skladištem, nadstrešnica, na k.č. br. 622 k.o. Berak" 15. srpnja 2016. 561,82 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - KB 10(20)kV od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2, – Vrapčana do KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, Mirkovci, - KB 10(20)kV KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, – VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci11“, Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - prijedlog parcelacije, na k.č. 2111/2, 2111/1, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240, 2200, 2199, 2208, 2270, 2213, k.o. Mirkovci" 05. srpnja 2016. 753,5 KB
  Rješenje - „Izgradnja - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Gunja 3", Gunja, na k.č. 1749, 2243, 1832, 2443/1, 2246, 2130, 2242, 1796/1, 1795/1, 1795/2, 1790/5, 1790/13, 1779, 1780/1, 2294, 2245, 1792, 1791/1, 1776/1, 1775/3, 1773, 1772/8, 1772/4, 1772/7, 1772/3, 1772/2, 1750, 1767/3, 1769, 1770/3, 1771/4, 1771/1, 2292, 1760, 1762/2, 1762/1 k.o. Gunja i k.č.br. 1024/1, 1357, k.o. Rajevo selo“ 05. srpnja 2016. 651,69 KB
  Rješenje - "Rekonstrukcija i dogradnja poslovne zgrade (P), prodajni prostor građevinskog materijala, na k.č. 292/1, k.o. Vukovar" 05. srpnja 2016. 580,85 KB
  Rješenje - "Izgradnja šumske ceste "Sotinska ada", na k.č. br. 1460/11 i 1460/7, k.o Sotin" 16. lipnja 2016. 604,64 KB
  Rješenje - "Izgradnja nerazvrstane ceste i distributivnog vodovoda - faza 1, 2, na k.č. br. 2432 i 2433 k.o. Trpinja" 16. lipnja 2016. 590,82 KB
  Rješenje - "Izgradnja - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Borovo 6", Borovo, na k.č. br. 2453, 2520, 2521, 2488 k.o. Borovo" 14. lipnja 2016. 111,01 KB
  Rješenje - "Izgradnja nerazvrstane ceste i parkrališta za potrebe mjesnog groblja u Pačetinu, na k.č. br. 1299 i 1304 k.o. Pačetin" 14. lipnja 2016. 108,77 KB
  Rješenje - "Izgradnja nerazvrstane ceste u Tovarniku, na k.č. br. 1213/3, 1215/3 i 1216/3 k.o. Tovarnik" 14. lipnja 2016. 109,38 KB
  Rješenje - „Izgradnja - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV "Bošnjaci 9“, Bošnjaci, na k.č. 2249, 2253, 2250, 2248/1 k.o. Bošnjaci“ 03. lipnja 2016. 573,61 KB
  Rješenje - “Rekonstrukcija stambene zgrade u zgradu društvene namjene – dječji vrtić (P) u Markušici, ul. Vuka Karadžića 5, na k.č. br. 233, k.o. Markušica" 03. lipnja 2016. 579,05 KB
  Rješenje - zahvat “Izgradnja biciklističke staze Nijemci - Donje Novo Selo, na k.č. br. 2598/1 i 2598/2, k.o. Nijemci" 03. lipnja 2016. 562,24 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Josipa Kozarca 1“, Vinkovci, na k.č.br. 6727/2, 6727/1, 3386/2 k.o. Vinkovci“ 03. lipnja 2016. 561,75 KB
  Rješenje - “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici J.J. Strossmayera u Retkovcima, na k.č.br. 1584, 1582 k.o. Retkovci" 03. lipnja 2016. 555,3 KB
  Rješenje - „Izgradnja transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV UNIDAL 3, 1x1000 kVA, na k.č. br. 3/1, k.o. Vinkovci 1” 03. lipnja 2016. 613,26 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN i MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Rajevo Selo 3“, Rajevo Selo, na k.č. 1220, 1221, 1233, 1232, 1231, 1314, 183, 184/1, 479, 473, 426, 422, 421, 420, 419/1, 419/2, 418, 353/1, 354 i 355 k.o. Rajevo Selo“ 03. lipnja 2016. 596,09 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN i MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Babina Greda 6“, Babina Greda, na k.č.br. 1972, 1974, 1975 k.o. Babina Greda“ 03. lipnja 2016. 553,94 KB
  Rješenje - „Izgradnja i rekonstrukcija - MR NN rasplet iz SBTS 10(20)/0,4 kV "Negoslavci 1", Negoslavci, na k.č. br. 1942/2, 1945 k.o. Negoslavci“ 03. lipnja 2016. 575,52 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske zgrade (P) – hala za smještaj građevinske mehanizacije i uredski prostori, na k.č. br. 4180/1, k.o. Vinkovci II“ 03. lipnja 2016. 559,45 KB
  Rješenje - „Izgradnja - SBTS 20/0.4kV "Farma Zajac", Ilok, - KB 20kV priključni za SBTS 20/0,4kV "Farma Zajac", Ilok, na k.č.br. 4445, 5230/3, 4452 k.o. Ilok“ 03. lipnja 2016. 576,55 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 10(20) kV od "DV 10(20) kV od TS 110/35/10 kV Vinkovci 1 do PTTS 10/0,4 kV Vinogradska u Ivankovu" do KTS 10/0,4 kV "Žankovac", na k.č. 4086/2, 4086/14, 4086/17 k.o. Vinkovci“ 03. lipnja 2016. 573,7 KB
  Rješenje - “Izgradnja - zgrada javne namjene – narodna knjižnica,čitaonica, višenamjenska dvorana i uredski prostori u Privlaci, na k.č.br. 1399/1, k.o. Privlaka" 03. lipnja 2016. 579,42 KB
  Rješenje - „Izgradnja i rekonstrukcija - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Negoslavci 6", Negoslavci, na k.č.br. 1947, 1937, 1948, 1945 k.o. Negoslavci“ 03. lipnja 2016. 576,14 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca” 03. lipnja 2016. 609,77 KB
  Rješenje - “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca na k.č.br. 4354, 4342, 4343 k.o. Ivankovo" 03. lipnja 2016. 546,7 KB
  Rješenje - „Izgradnja - Zgrada za proizvodnju vina s pratećim sadržajem u Iloku, Ulica J.J. Strossmayera, na k.č. br. 499 k.o. Ilok“ 03. lipnja 2016. 548,35 KB
  Rješenje - „Izgradnja i rekonstrukcija - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV "Vera 2", Vera, na k.č.br. 157, 1029, 1023 k.o. Vera“ 03. lipnja 2016. 563,07 KB
  Rješenje - „Izgradnja i rekonstrukcija - KB NN i MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Vera 1", Vera, na k.č.br. 20/1, 1029, 1072, 1069, 967/9 k.o. Vera“ 03. lipnja 2016. 570,95 KB
  Rješenje - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 47a - Hidroprojekt.ing - ispravak 25. svibnja 2016. 451,35 KB
  Rješenje - “Izgradnja - temelja za tankove vina s armiranobetonskim zidovima, u ulici Stjepana Radića 53, na k.č. br. 544 i 545, k.o. Ilok" 25. svibnja 2016. 595,45 KB
  Rješenje - “Izgradnja javne rasvjete biciklističke staze Otok – Komletinci, na k.č. br. 4358, 634/3, 4170/2 k.o. Otok i k.č. br. 2425 k.o. Komletinci" 17. svibnja 2016. 559,94 KB
  Rješenje - “Izgradnja nerazvrstane ceste u Lovasu na k.č. br. 2771 i 2772/1, k.o. Lovas" 17. svibnja 2016. 559,62 KB
  Rješenje - “Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Tina Ujevića u Lovasu na k.č. br. 2757, 2733, 2737, k.o. Lovas" 17. svibnja 2016. 580,97 KB
  Rješenje - „Vodospremnik i crpna stanica „Nuštar“, na k.č. br. 1548/2 i 1786 k.o. Nuštar” 17. svibnja 2016. 610,15 KB
  Rješenje - “Izgradnja solarne javne rasvjete biciklističke staze u Rokovcima, na dijelu k.č. br. 1207, k.o. Rokovci" 17. svibnja 2016. 574,11 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i sanacija zgrade Radničkog doma u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 2, na k.č. br. 2170 k.o. Vukovar“ 06. svibnja 2016. 579,71 KB
  Rješenje - „Prenamjena Starog vodotornja u turistički informacijski centar na trgu Republike Hrvatske u Vukovaru na k.č. br. 1836/2 k.o. Vukovar“ 06. svibnja 2016. 489,44 KB
  Rješenje - „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Cerna i Šiškovci” 26. travnja 2016. 586,48 KB
  Rješenje - „Izgradnja TS 35/10(20) kV Mikanovci, na k.č. br. 324/2 k.o. Mikanovci“ 26. travnja 2016. 592,41 KB
  Rješenje - “Izgradnja spremišta poljoprivredne mehanizacije u Veri, na k.č. br. 187 i 188 k.o. Vera" 26. travnja 2016. 548,26 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN i MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Cerna 5“, Cerna, na k.č. br. 116, 2902, 2787, 2911, 1211/1, 2909/1, 2903, 2908, 2901, 2907, 1254 k.o. Cerna“ 26. travnja 2016. 580,43 KB
  Rješenje - “Izgradnja aerodromske zgrade - Orlovača, na k.č. br. 1/1 k.o. Borovo naselje" 26. travnja 2016. 536,37 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4kV „Borovo 5“, Borovo, na k.č. br. 2459/1 k.o. Borovo“ 26. travnja 2016. 561,75 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borovo 1“, Borovo na k.č. br. 2463/2, 2463/1, 2464, 323/1, 2453, 2462, 2461, 2460, 2467, 2468 k.o. Borovo“ 26. travnja 2016. 585,71 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 35kV od TS 35/10(20)kV „Vinkovci 3“ do postojećeg KB 35kV TS 35/10(20)kV „Vinkovci 5“, prema KTS „Rasputnica“, Vinkovci na k.č. br. 1090/2, 1082/1, 1588/1, 1591, 1587, 1574, 1580, 1590/2, 1586, 1585, 1584 k.o. Vinkovačko Novo selo“ 26. travnja 2016. 610,32 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 10(20)kV priključni za TS 10(20)/0,4 kV "UPOV Županja", Županja, na k.č. br. k.č.br. 3804, 3803, 2969/1 k.o. Županja“ 22. travnja 2016. 570,71 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Hotel Grand", Vukovar, - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Hotel Grand", Vukovar,- prijedlog parcelacije, na k.č. br. 2147, 2170, k.o. Vukovar" objaviti na internetskoj stranici županije - Zaštita okoliša i prirode“Izgradnja - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Strossmayerova“, Županja, na k.č. br. 2280/5, 3838, 3534, 3863/1, 3866/1 k.o. Županja" 22. travnja 2016. 590,27 KB
  Rješenje - „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Otok i Komletinci” 22. travnja 2016. 598,7 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Kolodvor“, Županja, na k.č. br. 3863/3, 3863/1, 3534, 3864, 3564/1 k.o. Županja“ 22. travnja 2016. 557,8 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Kolodvorski blok 2“, Vinkovci, na k.č.br. 523/52, 523/1, 6682, 6707, 1224/1, 1332/1, 6703, 6683 k.o. Vinkovci“ 22. travnja 2016. 567,81 KB
  Rješenje - “Izgradnja reciklažnog dvorišta u gospodarskoj zoni u Vukovaru" 22. travnja 2016. 592,38 KB
  Rješenje - „Izgradnja - KB 35kV od TS 110/35/10(20)kV „Vinkovci 1“ do TS 35/10(20) kV „Vinkovci 3“, Vinkovci na k.č. br. 4674, 6180, 6091, 6179, 4905/3, 4906, 6178/3, 6092, 6688/1, 6687, 6694, 6686, 6684, 6681/2, 6685, 19/2, 6757, 523/1, 6682, 6683, 5/14, 675/1, 767/173, 767/1, 777/3, 783, 6081, 6704, 1070, 1071/6, 2119, 6723, k.o. Vinkovci k.č.br. 1082/2, 1082/1, 1090/2 k.o. Vinkovačko Novo selo“ 22. travnja 2016. 681,33 KB
  Rješenje - „Strossmayerova“, Županja, na k.č. br. 2280/5, 3838, 3534, 3863/1, 3866/1 k.o. Županja" 22. travnja 2016. 569,95 KB
  Rješenje - „Izgradnja parkirališta u ulici Stjepana Radića u naselju Ilača, na k.č. br. 1904 k.o. Ilača” 22. travnja 2016. 573,56 KB
  Rješenje - “Izgradnja - DTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 14", Drenovci- KB 10(20)kV od DTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 14" do novog SB br.21 u trasi DV 10(20)kV Drenovci –Vrbanja, Drenovci - KB 10(20)kV od DTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 14" do novog SB br.23 u trasi DV 10(20)kV Drenovci –Vrbanja, Drenovci - KB 10(20)kV od DTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 14" do novog SB br.20 u trasi DV 10(20)kV Drenovci –Strošinci, Drenovci - Kabelska kanalizacija i signalni kabel od DTS „Drenovci 14“ do novog SB 315/12, na k.č. br. 1136/4, 1136/3, 1136/2, 2519, 2695, 2520, 1187/2, 1187/5, ,k.o. Drenovci" 20. travnja 2016. 724,1 KB
  Rješenje - “Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Ivankovo". 14. travnja 2016. 608,58 KB
  Rješenje - “Odvodnja otpadnih voda naselja Privlaka" 13. travnja 2016. 591,05 KB
  Rješenje - “Gradnja bioplinske elektrane 300 kW, na k.č. broj 2101/1 k.o. Borovo" 31. ožujka 2016. 586,31 KB
  Rješenje - “Izgradnja turističko tematske šetnice na Dunavu s vidikovcem i popratnim sadržajem u Vukovaru, na k.č. br. 1890, 7156/3, 1968, 1977, 1969/1, 1969/2, 1970, 1971 i 1965 k.o. Vukovar" 31. ožujka 2016. 637,18 KB
  Rješenje - “Info centar i sanitarije Vučedol na k.č. br. 7054/3 k.o. Vukovar" 31. ožujka 2016. 596,77 KB
  Rješenje - Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije - Podsustav Vinkovci, - spojni cjevovod Nuštar-Marinci, spoj naselja Nuštar" 31. ožujka 2016. 588,13 KB
  Rješenje - “Obnova infrastrukture za zaštitu od poplava i razvoj prekograničnog sustava za zaštitu ljudi i prirodnih dobara od poplava" 25. ožujka 2016. 649,31 KB
  Rješenje - “Kompleks staklenika Uni validus I1”, Babina Greda, dio k.č.br. 3649/1 k.o. Babina Greda 14. ožujka 2016. 561,01 KB
  Rješenje - “Javna rasvjeta državne ceste DC2 u Vukovaru (od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja) na k.č.br. 6680/1 k.o. Vukovar" 01. ožujka 2016. 579,55 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Vinkovaca br.pr. 02-1/16" 01. ožujka 2016. 566,33 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16" i KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", do postojećegKB 10(20)kV za ŽRS- KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borovo 16“, Borovo, k.č.br.2453, 2021/1, 2513, 2537, 2544, 2101/2 k.o. Borovo" 01. ožujka 2016. 677,42 KB
  Rješenje - “Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda grada Otoka u naseljima Otok i Komletinci" 01. ožujka 2016. 578,1 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Borinačka 2", Vinkovci,- KB 10(20)kV interpolacija za KTS 10(20)/0,4kV "Borinačka 2", Vinkovci, - KB NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borinačka 2“, Vinkovci, - MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borinačka 2“, Vinkovci, k.č.br. 4555/2, 4555/1, 4534/1, 4554, 6361, 4552, 4536, 4246/2, 4537/1, 4551, k.o. Vinkovci" 01. ožujka 2016. 706,05 KB
  Rješenje - „Izgradnja kogeneracijskog postrojenja Drenovci - elektrana na biomasu, planirane električne snage 900kW, na k.č.br. 1136/2 k.o. Drenovci “ 12. veljače 2016. 624,62 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KB NN i MR NN rasplet iz PTTS 10(20)/0,4kV „Otok 4“, Otok, na k.č. br. 4339, 4231, 4492 k.o. Otok" 12. veljače 2016. 573,54 KB
  Rješenje - “Izgradnja KB 35kV od TS 1103510 kV “Vinkovci 1” do TS 3510 kV “Vukovar 1 13. siječnja 2016. 615,36 KB
  Rješenje - Izgradnja - složene gospodarske građevine poljoprivredne namjene – svinjogojski reprodukcijski centar za 165 uvjetnih grla mjesto gradnje: borovo, k.č.br. 1438/1 k.o. Borovo 13. siječnja 2016. 639,36 KB
  Rješenje- “Izgradnja - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Ludvinci", Ludvinci na k.č.br. k.č.br. 295, 298 k.o. Ludvinci" 13. siječnja 2016. 551,54 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Tovarnik 14", Tovarnik- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Tovarnik 14", Tovarnik - prijedlog parcelacije na k.č.br. 1219/1, 3596/1, 3704/1, 3704/2, 3595, 3627 k.o. Tovarnik" 13. siječnja 2016. 588,48 KB
  Rješenje - “Izgradnja - KB 10(20)kV od PTTS 10(20)/0,4 kV "Mirkovci 6" do ŽSTS 10(20)/0,4 kV “Mirkovci 9“, Mirkovci na k.č.br. 2165/2, 2165/1, 2108/1, 2187, 2265, 2171, 679/2 k.o. Mirkovci" 13. siječnja 2016. 590,24 KB
  Rješenje - “Izgradnja - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Bobota 7", Bobota na k.č.br. 2306, 2419, 2336 k.o. Bobota" 13. siječnja 2016. 551,18 KB
  Rješenje - Izgradnja gospodarske građevine – hala za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, skladište repromaterijala za proizvodnju i punjenje vina te strojobravarska radionica 16. prosinca 2015. 576,2 KB
  Rješenje - Izgradnja gospodarske građevine – skladište za vino, u Iloku 16. prosinca 2015. 537,27 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija stambene zgrade u zgradu javne namjene – društveni dom, za potrebe mjesnog odbora 16. prosinca 2015. 580,82 KB
  Rješenje - Izgradnja javne rasvjete nogometnog igrališta NK „Sloga Borovo 16. prosinca 2015. 533,75 KB
  Rješenje - Izgradnja reciklažnog dvorišta i pristupne ceste za područje Općine Borovo 16. prosinca 2015. 540,45 KB
  Rješenje - Izgradnja gospodarske građevine - poljoprivredne namjene - objekt za uzgoj gljiva i kotlovnica u Ivankovu 11. prosinca 2015. 562,86 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade NK „Frankopan“, na k.č.br. 1061/7, k.o. Andijaševci“ 20. studenog 2015. 574,72 KB
  Rješenje - „Javna rasvjeta dio – Savska ulica od k.č. br. 647 k.o. Račinovci do rijeke Save“ 19. studenog 2015. 611,98 KB
  Rješenje - „Izgradnja biciklističke staze, županijska cesta Ž4224, Otok – Komletinci na k.č.br. 4358, k.o. Otok i k.č.br. 2425, k.o. Komletinci“ 19. studenog 2015. 605,59 KB
  Rješenje - „Izgradnja zgrade – Vatrogasni dom (P+1) na k.č. br. 856/1 k.o. Gradište u ulici Kralja Tomislava 2“ 19. studenog 2015. 662,44 KB
  Rješenje - „Rekonstrukcija i proširenje kolnika dijela ulice Stjepana Radića, na k.č.br. 1204/1, 1163, k.o. Rokovci, Ulica Stjepana Radića, Rokovci“ 16. studenog 2015. 610,58 KB
  Rješenje - Izvođenje radova poučne staze značajnog krajobraza „Virovi“ i posebnog rezervata šumske vegetacije „Lože“ 09. studenog 2015. 833,43 KB
  Rješenje - Odvodnja otpadnih voda naselja Privlaka, kolektorska mreža – II. i III. faza 28. listopada 2015. 592,86 KB
  Rješenje - Izgradnja nove energetski učinkovite javne rasvjete Klajićeve ulice u Boboti, u Klajićevoj ulici, na k.č.br. 2297/1, 2306, 2336 i 2419 k.o. Bobota 28. listopada 2015. 596,94 KB
  Rješenje - Izgradnja nadstrešnice za smještaj građevinske i šumske mehanizacije, pristupne ceste i platoa“ u Gradu Otoku, ulica Skorotinci 6 u gospodarskoj poslovnoj zoni „Otok“ 22. listopada 2015. 599,7 KB
  Rješenje - „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Ilok, k.č.br. 2058 k.o. Ilok“ 22. listopada 2015. 672,74 KB
  Rješenje - „Izgradnja proizvodne građevine za proizvodnju drvenog peleta i elektrane na krutu biomasu snage 1 MWel, u Otoku na k.č. broj 633/9 k.o. Otok” 22. listopada 2015. 544,86 KB
  Rješenje - „Polaganje svjetlovodnog kabela i izgradnja kabelske kanalizacije od UPS-a Posavski Podgajci do bazne postaje (BP) Posavski Podgajci“ 22. listopada 2015. 609,5 KB
  Rješenje - Izgradnja autobusnog okretišta za oba smjera u Ivankovu na k.č. broj 1313/7, 1313/2, 1313/6, 1313/3 i 4370 k.o. Ivankovo 06. listopada 2015. 573,26 KB
  Rješenje - Izgradnja nove gradske tržnice na Olajnici u Vukovaru na dijelu k.č.br. 2601/5, 7075/20, 7075/26, 1708/10, 2601/3, 7075/19 i 1708/2 k.o. Vukovar 06. listopada 2015. 670,97 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija – dogradnja građevine za privremeno skladištenje i mehaničku obradu neopasnog otpada i izgradnja poslovne zgrade (p + 1)” u Vinkovcima na k.č. broj 5145/14 i 5145/19 k.o. Vinkovci II 06. listopada 2015. 569,02 KB
  Rješenje - Izgradnja transformatorske stanice (KTS) 20/0,4 kV "Iločki podrumi" Ilok, srednjenaponskog kabelskog dalekovoda KB 20 kV - priključni za KTS 24. rujna 2015. 687,1 KB
  Rješenje - Izgradnja parkirališta za potrebe mjesnog groblja u Gabošu na k.č.br. 476, 818 k.o. Gaboš 01. rujna 2015. 617,85 KB
  Rješenje - Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja – Rajevo Selo 01. rujna 2015. 767,8 KB
  Rješenje - Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja - Čisto 01. rujna 2015. 699,21 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija kolnika i pješačkih staza Grobljanske ulice u Iloku 01. rujna 2015. 616,07 KB
  Rješenje - Izgradnja nadstrešnice za smještaj građevinske i šumske mehanizacije 01. rujna 2015. 594,81 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Iloku 01. rujna 2015. 720,22 KB
  Rješenje - Izgradnja poduzetničkog inkubatora“ u Gradu Otoku, ulica Skorotinci b.b. u gospodarskoj poslovnoj zoni „Otok“ 29. srpnja 2015. 586,8 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac 29. srpnja 2015. 1,74 MB
  Rješenje - „Plato tankova za skladištenje vina“ u Iloku, na k.č.br. 644 k.o. Iloki“ 29. srpnja 2015. 584,99 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 29. srpnja 2015. 1,26 MB
  Rješenje - Iskop i vađenje šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save na lokacijama rkm 291+907 do rkm 294+272, k.č. br. 3353/1 k.o. Štitar i rkm 297+070 do rkm 298+602, k.č. br. 5860 k.o. Babina Greda 20. srpnja 2015. 727,31 KB
  Rješenje - Izgradnja reciklažnog dvorišta“ u Nuštru, na k.č.br. 1674 k.o. Nuštar 07. srpnja 2015. 571,67 KB
  Rješenje - „Izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. br. 503/2, k.o. Vinkovački Banovci“ 07. srpnja 2015. 587,77 KB
  Rješenje - „Izgradnja gospodarske građevine – depo stajskog gnoja na k.č. br. 1764, k.o. Bobota, Veliki orah 07. srpnja 2015. 682,66 KB
  Rješenje - “Izgradnja tankova vina sa rashladnim uređajima“ u Iloku, na k.č.br. 5226 k.o. Ilok 07. srpnja 2015. 581,46 KB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija - MR NN rasplet iz ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Rit 1", Ivankovo, Ivankovo k.č. broj 4440, 1848, 4304/2, 4371/2, 4448/2 k.o. Ivankovo 26. lipnja 2015. 612,18 KB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Karadžićevu na k.č.br: 330/1, 747, 782, 783 k.o. Karadžićevo 05. lipnja 2015. 643,26 KB
  Rješenje - Izgradnja kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na drvnu biomasu u poslovnoj zoni Vukovar, na dijelu k.č.br. 395/27 k.o. Vukovar – elektrana Agner 03. lipnja 2015. 648,8 KB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija županijske ceste Ž4148; Vrbica (Ž4133) - Markušica - Tordinci - Ž4111 na k.č. br. 1680 k.o. Tordinci, k.č.br. 1270 k.o. Pačetin i k.č.br. 1363 k.o. Bršadin 19. svibnja 2015. 638,06 KB
  Rješenje - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 14. svibnja 2015. 1,51 MB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Krešo, Gunja na k.č.br. 2558/2 k.o. Gunja 27. travnja 2015. 679,94 KB
  Rješenje - Izgradnja vodovodnog priključka Tranzitnog centra za prihvat stranaca u Tovarniku 27. travnja 2015. 605,74 KB
  Rješenje - Izgradnja- SBTS 10(20)/0.4kV "Nuštar 11"Nuštar - KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Nuštar 11", Nuštar na k.č.broj 1675, 1681, 1676/32 k.o. Nuštar 27. travnja 2015. 648,07 KB
  Rješenje - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Lovas, za područje naselja Lovas i Opatovac 27. travnja 2015. 681,38 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Jura, Gunja na k.č.br. 2558/2 k.o. Gunja 27. travnja 2015. 681,47 KB
  Rješenje - Izgradnja i rekonstrukcija- SBTS 10(20)/0.4kV Nijemci 9, Nijemci i KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV Nijemci 9, Nijemci 15. travnja 2015. 645,81 KB
  Rješenje - Izgradnja reciklažnog dvorišta na k.č. broj 837 k.o. Mikluševci 15. travnja 2015. 571,3 KB
  Rješenje - Izgradnja infrastrukturne građevine: Biciklistička staza Vinkovci – Nuštar k.č. broj 6091, 6180 k.o. Vinkovci i k.č. broj 1765, 1784 k.o. Nuštar 15. travnja 2015. 571,55 KB
  Rješenje - Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima rijeke Dunav na lokaciji „Orlov otok" 15. travnja 2015. 0 B
  Rješenje - Izgradnja spremišta poljoprivrednih proizvoda, spremišta poljoprivrednih strojeva, mosne vage i rekonstrukcija postojeće upravne zgrade u Nuštru na k.č. broj 1681 k.o. Nuštar 07. travnja 2015. 544,92 KB
  Rješenje - Izgradnja- SBTS 10(20)/0.4kV "Otok 21"Otok- KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Otok 21", Otok 25. ožujka 2015. 646,13 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Marina, na k.č. broj 1584/12 k.o. Nijemci 23. ožujka 2015. 645,76 KB
  Rješenje - Staklenik na k.č. broj 12/2, k.o. Grabovo, Vukovar 16. ožujka 2015. 606,44 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – SPH- 1 Ivankovo na k.č.br. 2398/16 k.o. Ivankovo 16. ožujka 2015. 541,9 KB
  Rješenje - Izgradnja elektrane na drvnu biomasu – Bendix1 Ivankovo na k.č.br. 2398/16 k.o. Ivankovo 16. ožujka 2015. 537,52 KB
  Rješenje - Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut 10. ožujka 2015. 1,67 MB
  Rješenje o dopuštenju zahvata „Izvođenje zemljanih radova u svrhu arheoloških istraživanja u zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture - Parku na Trgu bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima 03. ožujka 2015. 1,19 MB
  Rješenje - Izgradnja - ŽSTS 10(20)/0.4kV "Trpinja 6" Trpinja - KB 10(20)kV priključni za ŽSTS 10(20)/0,4 kV "Trpinja 6", Trpinja, k.č. broj 2451, 2450, 2459, 2434 k.o. Trpinja 02. ožujka 2015. 106,04 KB
  Rješenje - Zamjena spremnika na benzinskoj postaji Kunjevci na k.č. broj 6079/7, k.o. Vinkovci II 12. veljače 2015. 106,71 KB
  Rješenje - Izgradnja pristupne prometnice do Bioindustrije – Centra za gospodarenje životinjskim nusproizvodima na k.č. broj 335, 338, 339, 340, 931, 953, 954 i 955 k.o. Ostrovo 15. siječnja 2015. 577,65 KB
  Rješenje - Izgradnja dva autobusna stajališta, kao dijela građevine prometne infrastrukture županijske ceste ŽC 4174 u Lovasu na k.č. br. 2733 k.o. Lovas 14. siječnja 2015. 515,16 KB
  Rješenje - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Rekonstrukcija farme muznih krava planiranog kapaciteta 1157 UG na k.č. br. 4130/10 k.o. Ivankovo” 08. siječnja 2015. 2,06 MB
  Izgradnja nerazvrstane ceste na k.č. 1775, 2711, 2728, 2730 k.o. Lovas 17. prosinca 2014. 526,07 KB
  Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Šumski put u Bršadinu, na k.č. 12931, 1334 k.o. Bršadin 17. prosinca 2014. 501,05 KB
  Rješenje vodovodna mreža Gunja 08. prosinca 2014. 104,27 KB
  Rješenje - Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - "Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke - Antinski serpentin" 05. prosinca 2014. 1,65 MB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Opatovcu 30. studenog 2014. 526,95 KB
  Rješenje - Izgradnja nerazvrstane ceste u Lovasu 30. studenog 2014. 521,69 KB
  Rješenje - Rekonstrukcija lokalne ceste L-46016 u Opatovcu i Mikluševcima 30. studenog 2014. 557,1 KB
  Rješenje - sustav navodnjavanja Ervenica 28. listopada 2014. 1,17 MB
  Rješenje - Prethodna Ocjena prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat Izgradnje – SBTS “Bapska 5” Bapska 16. listopada 2014. 131,87 KB
  Rješenje - Tlačno gravitacijski vod Dunav(Sotin)-jezero Grabovo 06. listopada 2014. 932,25 KB
  Rješenje - Magistralni vodoopskrbni cjevovod, dionica:Markušica-Korođ-Antin 22. rujna 2014. 124,06 KB
  Rješenje - Magistralni vodoopskrbni cjevovod, dionica: Mlaka Antinska - Tordinci 17. rujna 2014. 593,35 KB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-sustav odvodnje Borovo-Sotin 04. rujna 2014. 615,9 KB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-javna vodoopskrba Općine Tompojevci 04. rujna 2014. 613,08 KB
  Rješenje-Vodovod grada Vukovara-dogradanja odvodnje u u.Petri skela 04. rujna 2014. 651,54 KB
  Rješenje-Nijemci-UPOV- Dračetina 04. rujna 2014. 623,94 KB
  Rješenje-vodovod grada Vukovara-san.-fekalna kanalizacija u u.B.Bušića 04. rujna 2014. 617,03 KB
  Rješenje-St. Jankovci-UPOV-Malat 04. rujna 2014. 623,98 KB
  Rješenje Vođinci i St. Mikanovci-UPOV 04. rujna 2014. 627,21 KB
  Rješenje-ispravak reciklažno Dvorište Drenovci d.o.o. 26. kolovoza 2014. 488,96 KB
  Rješenje Cerna 22.8.2014 13-43 22. kolovoza 2014. 486,16 KB
  Rješenje Vinkovački vodovod 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 491,63 KB
  Rješenje Uprava za ceste VSŽ 2.8.2014 22. kolovoza 2014. 480,9 KB
  Rješenje Metalfer steel 22.8.2014 13-54 22. kolovoza 2014. 487,47 KB
  Rješenje Općina Drenovci 22.8.2014 13-58 22. kolovoza 2014. 486,84 KB
  Rješenje Glavna ocjena Hrvatske vode 22. kolovoza 2014. 2,03 MB
  Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
  Rješenje Protein Bobota 22.8.2014 14-01 22. kolovoza 2014. 484,09 KB
  Rješenje Općina Lovas 22.8.2014 14-03 22. kolovoza 2014. 482,93 KB
  Rješenje - Reciklažno dvorište Otok 08. kolovoza 2014. 543,46 KB
  Rješenje - bioplinsko postrojenje Cerna 25. srpnja 2014. 696,1 KB
  Rješenje-prometnica-Posavski Podgajci 22. srpnja 2014. 1009,85 KB
  Rješenje-ulo hladnjača Lovas 22. srpnja 2014. 684,55 KB
  Rješenje-silosi-Bobota 22. srpnja 2014. 669,2 KB
  Rješenje-reciklažno dvorište Drenovci 17. srpnja 2014. 867,95 KB
  Rješenje vodoopskrba Lovas 04. srpnja 2014. 216,74 KB
  Rješenje otpadne vode Babina Greda 03. srpnja 2014. 958,78 KB
  Rješenje - Zimovnik u Opatovcu 09. srpnja 2013. 1,55 MB

IV. izmjena i dopuna PPVSŽ

Informacije

  Informacija o zahtjevu Procjene utjecaja na okoliš 06. rujna 2019. 1,15 MB
  Informacija za Vuku od 400 do 1400 rkm 10. srpnja 2019. 1,07 MB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - farma za proizvodnju i odgoj teladi kapaciteta 150 UG 14. svibnja 2019. 487,2 KB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Poslovna zgrada za uzgoj ribe s pratećim sadržajem“ na k.č. br.177614 k.o. Lovas 08. travnja 2019. 418,4 KB
  Informacija - Nacrt prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažvanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za podruĉje VSŽ 31. prosinca 2018. 3,17 MB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Izgradnja smještajnih objekata – bungalova na k.č.br. 1499 u gradu Vukovaru” 26. rujna 2018. 388,16 KB
  Informacija o zahtjevu OOPP - Dionica D – potez od UPOV-a do Vučedola (rkm 1330+785 do rkm 1328+355) u gradu Vukovaru 16. siječnja 2018. 92,2 KB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat " Izgradnja gospodarske građevine - postrojenja za proizvodnju betona na k.č.br. 1344/1 k.o.Štitar" 27. rujna 2017. 431,27 KB
  Informacija - zahtjev za provođenje postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Vodnogospodarsko uređenje i revitalizacija voda sliva potoka Vratolom s pritokom Okut'' 03. srpnja 2017. 115,54 KB
  Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtke Čistioća Županja d.o.o. iz Županje, Veliki kraj 132 24. kolovoza 2016. 428,46 KB
  Informacija - Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke-Antinski serpentin 03. lipnja 2016. 639,48 KB
  Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara, Sajmište 174 02. lipnja 2016. 406,67 KB
  Konzultacije o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije(scoping) 20. svibnja 2016. 1,13 MB
  Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole-Biodizel Vukovar d.o.o. 12. svibnja 2016. 674,41 KB
  Informacija - „Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za uzgoj pilenki kapaciteta 30000 pilenki, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija“ 20. srpnja 2015. 91,8 KB
  Informacija - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 19. lipnja 2015. 468,12 KB
  Informacija - Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac 11. svibnja 2015. 253,21 KB
  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 18. ožujka 2015. 99 KB
  Informacija - Farma muznih krava 10. studenog 2014. 546,6 KB
  Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Komunalije Hrgovčić d.o.o., J.J.Strossmajera 175a,32270 Županja 16. rujna 2014. 1,52 MB
  Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju crijepa „Slavonka“ tvrtke DILJ d.o.o. 24. listopada 2012. 284,74 KB
  Informacija o zahtjevu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš – uređenje desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara 12. listopada 2012. 481,59 KB

Obavijesti

  Obavijest o radu ureda Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Vinkovcima 04. kolovoza 2020. 81,32 KB
  Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja Okolišne dozvole za odlagalište otpada Kraplja u Gunji, operatera Gunjanska čistoća d.o.o. iz Gunje 07. ožujka 2019. 348,78 KB
  Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja Okolišne dozvole za postojeće postrojenje Sladorana d.o.o. u Županji, operatera Sladorana tvornica šećera d.o.o. iz Županje 23. kolovoza 2018. 345,98 KB
  Obavijest provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ''Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od rkm 1321 do rkm 1325'' na području Vukovarsko-srijemske županije 13. srpnja 2018. 483,75 KB
  Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU 27. ožujka 2018. 91,11 KB
  Obavijest o javnoj raspravi ERVENICA 30. siječnja 2018. 60,69 KB
  Obavijest o javnoj raspravi - Vratolom 17. studenog 2017. 192,82 KB
  Obavijest o javnoj raspravi 17. listopada 2017. 72,86 KB
  OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja – biodizela Biodizel Vukovar d.o.o. iz Vukovara 11. siječnja 2017. 172,3 KB
  Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Vuka - nadopune 19. rujna 2016. 0 B
  Obavijest o provedbi javne rasprave-Antinski serpentin 19. rujna 2016. 362,84 KB
  Obavijest o provođenju javnog uvida u postupku proglašenja Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“ spomenikom prirode 13. studenog 2015. 319,8 KB
  Obavijest o stavljanju na javnu raspravu „Studije o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksplatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Đeletovci, Ilača i Privlaka 29. listopada 2012. 89,64 KB

Elaborati

  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara od 04. 06. 2020. godine, verzija: I – odlagalište otpada 27. srpnja 2020. 952,55 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara od 03. 06. 2020. godine, verzija: I – skladište otpada 27. srpnja 2020. 680,66 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Gunjanska Čistoća d.o.o. iz Gunje, od 25. 05. 2020. godine, verzija: 1. 03. srpnja 2020. 2,45 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke JET-SET d.o.o. iz Vrbanje, od 12. 05. 2020. godine, verzija: 1. 01. srpnja 2020. 1,06 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Strunje-Trade d.o.o. iz Privlake od 20.11.2019. godine, Verzija: 1. 12. lipnja 2020. 1,28 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Eurco d.d. iz Vinkovaca, ožujak 2020. godine, verzija: TD-EGO-EU-01/19, ver. 2 02. lipnja 2020. 2,37 MB
  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 26. svibnja 2020. 1,05 MB
  Elaborat zaštite okoliša "Uređenje i stabilizacija obala rijeke Bosut u Vinkovcima" 26. svibnja 2020. 19,74 MB
  ''Elaborat gospodarenja otpadom obrta Labora iz Vukovara, Trpinjska cesta 190 od 02.12.2019. godine – Verzija: 1'' 13. siječnja 2020. 1,25 MB
  ''Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Nevkoš d.o.o. od 29.11.2019., verzija: 1 – izmjene i dopune '' 02. prosinca 2019. 1,35 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Nevkoš d.o.o. od 01. listopada 2019. godine, verzija: 1 – mobilni uređaj za obradu otpada 11. studenog 2019. 1,05 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. od 14. listopada 2019. godine, Verzija: 1 – neopasni otpad 31. listopada 2019. 8,04 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Strabag d.o.o. od 11.09.2019. godine, Verzija: I. – lokacija Županja 15. listopada 2019. 2,49 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Sekundar iz Vukovara, Ukrajinska 12 od 12.09.2019., Verzija: 1 – lokacija u Cerni 07. listopada 2019. 1,09 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Vulkanizer Zdeno d.o.o. iz Vinkovaca, A. Stepinca 137 od 16.09.2019. – Verzija: 2 03. listopada 2019. 1,21 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Kom-Ilok d.o.o. iz Iloka, J. Benešića 49 od 22.07.2019. – Verzija: I 03. listopada 2019. 1,39 MB
  Elaborat zaštite okoliša Vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke od rkm 0+400 do 1+400 na području grada Vukovara 10. srpnja 2019. 3,9 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Nevkoš d.o.o. iz Vinkovaca, Martina Balinga 5, izrađen 27. svibnja 2019. godine, verzija: I. 11. lipnja 2019. 1,32 MB
  Elaborat zaštite okoliša – farma za proizvodnju i odgoj teladi kapaciteta 150 UG 14. svibnja 2019. 6,61 MB
  Elaborat - Izgradnja poljoprivredno gospodarske građevine – farma za proizvodnju i odgoj teladi kapaciteta 150 UG s pratećim sadržajima na k.č.br. 1039/1, k.o. Berak 14. svibnja 2019. 12,79 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalac d.o.o. iz Vukovara, izrađen 05. travnja 2019. godine, verzija: II 23. travnja 2019. 2,28 MB
  Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja poslovne zgrade s ribogojilištem i administrativnim prostorom na k.č. br. 1776/14 k.o.Lovas“ 08. travnja 2019. 6,86 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Stari grad iz Vukovara, Gospodarska zona 12 od 09.10.2018. godine 31. siječnja 2019. 1,29 MB
  Elaborat zaštite okoliša - Izgradnja smještajnih objekata – bungalova na k.č.br. 1499 u gradu Vukovaru 26. rujna 2018. 4,43 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća Županja d.o.o. iz Županje, Veliki kraj 132 – odlagalište otpada 28. veljače 2018. 2,95 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Kom-Ilok d.o.o. iz Iloka, J. Benešića 49 19. siječnja 2018. 1,11 MB
  Elaborat zaštite okoliša - Dionica D - Potez od UPOV-A do Vučedola (RKM 1330+785 do RKM 1328+335) u gradu Vukovaru 16. siječnja 2018. 4,47 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Stari grad iz Vukovara, Gospodarska zona 12 – revizija 2018. 15. siječnja 2018. 1,31 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba, J. Lončara 15 – za lokaciju u Vukovaru – revizija 2018. 15. siječnja 2018. 1,43 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Cestorad d.d. iz Vinkovaca, Duga 23 – izmjena dozvole 30. studenog 2017. 1,1 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Spačva d.d. iz Vinkovaca, Duga ulica 181 12. listopada 2017. 2,15 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Vranjevo d.o.o. iz Otoka, Vladimira Nazora 1/I 04. listopada 2017. 1,61 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Strunje-Trade d.o.o. iz Privlake, Ulica bana J. Šokčevića 153 04. listopada 2017. 1,36 MB
  Elaborat zaštite okoliša - Izgradnja gospodarske građevine – postrojenja za proizvodnju betona na k.č.br. 1344/1 k.o. Štitar 27. rujna 2017. 3,19 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća Županja d.o.o. iz Županje, Veliki kraj 132 – Gradsko odlagalište otpada Županja 29. lipnja 2017. 1,79 MB
  Eleborat zaštite okoliša - Izgradnja spremnika za kruti stajski gnoj na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 02. lipnja 2017. 7,63 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća Županja d.o.o. iz Županje, Veliki kraj 132 - za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokaciji u Bošnjacima, Savska 96 02. lipnja 2017. 1,59 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Djelatnik d.o.o. iz Vinkovaca, Privlačka 26 22. svibnja 2017. 1,07 MB
  Elaborat zaštite okoliša - Uređenje desne obale Dunava od RKM 1333 do RKM 1331 na području grada Vukovara 18. svibnja 2017. 11,77 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke JET-SET d.o.o. iz Vrbanje, Kneza Ljudevita Posavskog 204 26. travnja 2017. 1,14 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. iz Zagreba, J. Lončara 15, za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokaciji u Vinkovcima, Zalužje 3 21. veljače 2017. 1,7 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrke Krio d.o.o. iz Trpinje, Gajčanska 3 23. studenog 2016. 1,02 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Cestorad d.d. iz Vinkovaca, Duga ulica 23 08. studenog 2016. 1,18 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Komunalne i prijevozničke usluge iz Cerne, N. Jurišića 9, vl. Mirjana Solin 03. listopada 2016. 274,29 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Malva d.o.o. iz Vinkovaca, Kralja Zvonimira 2 03. listopada 2016. 286,2 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta ''Stari grad'' iz Vukovara, Gospodarska zona 12 22. rujna 2016. 1,22 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom - za obavljanje djelatnosti sakupljanja, i zbrinjavanja neopasnog otpada postupkom D1 08. rujna 2016. 2,24 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Vranjevo d.o.o. iz Otoka, Vladimira Nazora 1/I 11. srpnja 2016. 1002,8 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Strunje-Trade d.o.o. iz Privlake, bana Jelačića 11 20. svibnja 2016. 1,25 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Biodizel Vukovar d.o.o. iz Vukovara, Težačka međa2 20. travnja 2016. 2,87 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Eurco d.d. iz Vinkovaca, H. V. Hrvatinića 87 19. travnja 2016. 827,08 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom Obrta za odvoz smeća ''Utvaj'' iz Retkovaca, J. J. Strossmayera 58 25. studenog 2015. 1,17 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Eko Jankovci d.o.o. 03. studenog 2015. 1,17 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Komunalne i prijevozničke usluge Cerna iz Cerne 20. listopada 2015. 1,19 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom Landia d.o.o. 30. rujna 2015. 1,19 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Komunalac d.o.o. 12. kolovoza 2015. 1007,47 KB
  Elaborat - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za uzgoj pilenki kapaciteta 30000 pilenki, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 20. srpnja 2015. 9,72 MB
  EGO-EKO-DUNAV d.o.o - Elaborat gospodarenja otpadom 2015 23. lipnja 2015. 826,04 KB
  Elaborat - EGO Jet-Set d.o.o. 23. lipnja 2015. 901,31 KB
  Elaborat - Rekonstrukcija postojećih objekata na postrojenju za intenzivan uzgoj koka nesilica kapaciteta 37.000 komada, općina Stari Mikanovci, Vukovarsko – srijemska županija 19. lipnja 2015. 6,09 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva CESTORAD d.d. 15. lipnja 2015. 1,77 MB
  Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata na postojećoj farmi junica Jakobovac - Elaborat zaštite okoliša Vupik 11. svibnja 2015. 9,47 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva STRUNJE-TRADE 23. travnja 2015. 1,01 MB
  Elaborat utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu - Crpna stanica Teča na Savi kod Račinovaca 18. ožujka 2015. 3 MB
  Elaborat revitalizacije voda sliva potoka Vratoloma s pritokom Okut 11. prosinca 2014. 10,58 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom Obrta Labora 09. prosinca 2014. 2,1 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom Komunalije Hrgovčić d.o.o. 25. studenog 2014. 5,56 MB
  Elaborat - Farma muznih krava, Ivankovo 10. studenog 2014. 12,08 MB
  Elaborat gospdoarenja otpadom Eurco d.d. 28. listopada 2014. 719,1 KB
  Elaborat gospodarenja otpadom obrta Sekundar 09. listopada 2014. 2,19 MB
  Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. 07. listopada 2014. 1,38 MB
  Elaborat Gospodarenja otpadom tvrtke Sokol d.o.o. 27. lipnja 2014. 668,2 KB
  Elaborat Gospodarenja otpadom tvrtke Nevkoš d.o.o. 23. lipnja 2014. 1,02 MB

Studije

Odluke

Predlošci zahtjeva

Ostalo

  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000093, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0010 06. srpnja 2020. 407,63 KB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000092, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0010 03. srpnja 2020. 404,79 KB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/0000091, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0009 26. svibnja 2020. 405,79 KB
  Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu za područje Vukovarsko-srijemske županije 26. ožujka 2020. 5,37 MB
  Gradjevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/000228, URBROJ: 2196/1-14-03-20-0007 13. ožujka 2020. 3,43 MB
  Zaključak Skupštine o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana za 2018. godinu 05. ožujka 2020. 385,16 KB
  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području VSŽ za 2018. godinu 05. ožujka 2020. 1,46 MB
  Odluka Skupštine o Programu zaštite zraka za razdoblje 2017.-2021. 05. ožujka 2020. 456,19 KB
  Program zaštite zraka VSZ 05. ožujka 2020. 3,02 MB
  Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/19-01/000013, URBROJ: 2196/1-14-03-19-0008 03. prosinca 2019. 2,3 MB
  I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - sanacija i zatvaranje odlagališta neopsanog otpada "Kraplja" u Gunji 19. lipnja 2019. 1,79 MB
  Gradjevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/19-01/000062, URBROJ: 2196/1-14-03-19-0007 17. travnja 2019. 3,96 MB
  Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Vukovarsko-srijemske županije 27. ožujka 2019. 10,72 MB
  Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009, URBROJ: 2196/1-14-05-19-0011 15. veljače 2019. 1,74 MB
  Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Vukovarsko-srijemske županije 19. ožujka 2018. 4,18 MB
  Dozvola za gospodarenje otpadom – Djelatnik d.o.o. iz Vinkovaca, Privlačka 26 22. kolovoza 2017. 204,96 KB
  Izvješće o tržištu nekretnina Vukovarsko - srijemske županije za 2016. godinu 13. srpnja 2017. 3,51 MB
  Provedba Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradam 10. listopada 2011. 87,25 KB
  Zaključak Skupštine o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.pdf 05. ožujka 2020. 379,14 KB
  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području VSŽ za 2017. godinu.pdf 05. ožujka 2020. 1,22 MB
Vrh