Izbornik
heeader image

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata VSŽ

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

(„Narodne novine“, broj 169/04. i 37/08.)

 

KONTAKT PODACI:

Adresa:  Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci

Telefon: 032/344-037

e-mail: prava.pacijenata@vusz.hr

 

ČLANOVI POVJERENSTVA

1. Davor Bandić, predsjednik Povjerenstva

2. Larisa Katrin Peranović, članica

3. Robert Rapan, član

4. Nikola Crnković, član

5. Zdenko Cikoja, član

 

PRAVA PACIJENATA

1.   Pravo na suodlučivanje

2.   Pravo na obaviještenost

3.   Pravo na odbijanje primitka obavijesti

4.   Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog

postupka

5.   Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

6.   Pravo na povjerljivost

7.   Pravo na održavanje osobnih kontakata

8.   Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

9.   Pravo na privatnost

10. Pravo na naknadu štete

 

DJELOKRUG RADA POVJERENSTVA

-  prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,

-  prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,

-  predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,

-  bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,

-  podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,

-  obavještava javnost o povredama prava pacijenata.

 

Korisne poveznice:

www.miz.hr (Ministarstvo zdravstva)

www.hzzo.hr (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

www.pravapacijenata.hr (Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata)